Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่แปลภาษา ( Part time )

Back

Organization : ADRA Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 8 Oct 2017
View : 2429

Deadline : 15 / October / 2017

ประกาศรับสมัครงาน

Adventist Development and Relief Agency Thailand

 

                   โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์  (ADRA Thailand)  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติในอำเภอแม่สอด โดยผ่านการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน  การส่งเสริมอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการส่งเสริมศักยภาพและเสริมบทบาทของภาคประชาสังคมในพื้นที่ให้เกิดความร่วมมือในการกำเนิดโครงการและรณรงค์ในระดับนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

ADRA Thailand มีตำแหน่งงานว่าง สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลง

  1. เจ้าหน้าที่แปลภาษา ( Part time )
    • รายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบ
  2. แปลเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. แปลภาษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ (ภาษาไทย/ภาษาพม่า)
  1. ติดต่อประสานงานกับองค์กรภาคี และให้ความช่วยเหลือองค์กรภาคี หากมีความจำเป็น
  2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการเพื่อดำเนินการขออนุญาตออกนอกพื้นที่
  3. รับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาที่

สำนักงานแอ๊ดดร้าประเทศไทย

178/95 ถ.เชียงใหม่-หางดง หมู่บ้านเวิดล์คลับแลนด์ ซ.2 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

หรือ hr@adrathailand.org

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 นี้

 

Contact :