Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

01 มูลนิธิไทยรักษ์ป่า - เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (เชียงใหม่)

Back

Organization : “มูลนิธิไทยรักษ์ป่า”
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 30 May 2014
View : 6739

Deadline : / /

“มูลนิธิไทยรักษ์ป่า” มุ่งเน้นการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่ายการปลูกจิตสำนึกแห่งความรักป่าและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจและเกิดความสัมพันธ์อันดี จนนำไปสู่การเกิดพลังร่วมในการปกป้องคุ้มครองผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติสนับสนุนส่งเสริมงานอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยมุ่งเน้นงานสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของผืนป่า ตลอดจนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนและงานสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารต้องการประกาศรับสมัครผู้ร่วมงานโดยมีตำแหน่งและคุณสมบัติดังนี้

…………………………………………………………………………………………………………………………………

ตำแหน่ง       
    เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ : ปฏิบัติงานสำนักงาน (จังหวัดเชียงใหม่)

คุณสมบัติผู้สมัคร   
    จบปริญญาตรีสาขาเกษตรศาสตร์วนศาสตร์พัฒนาชุมชนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    ไม่จำกัดเพศและอายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office โปรแกรมต่างๆได้เป็นอย่างดี
    หากมีประสบการณ์ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ป่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    มีความอดทนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
    สามารถเดินทางและค้างคืนในพื้นที่หรือต่างจังหวัดได้
    ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

หน้าที่และความรับผิดชอบ
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ประสานงานกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
    รับผิดชอบการประสานงานการดำเนินกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ตามแผนการปฏิบัติการ
และรายงานผลการดำเนินงาน
    ทำงานเอกสารต่างๆในสำนักงาน
    ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
    ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ของโครงการ
    ประสานงานการดำเนินโครงการกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมเครือข่าย
    ดำเนินการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการรวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานและอุปสรรคเสนอต่อหัวหน้าโครงการ
    ทำงานเอกสารภายในสำนักงานเช่นรายงานการประชุมบันทึกขออนุมัติและขอจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ
   
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ท่านที่สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อและส่งข้อมูลพร้อมประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง โครงการ พื้นที่ปฏิบัติงานที่ต้องการสมัครและอัตราเงินเดือนที่คาดหวังมายัง  :

นายธวัช ขัดผาบ: หัวหน้าส่วนโครงการ
E-mail:thairakpa@thairakpa.org, thairakpatk@gmail.com
Web site: http://www.thairakpa.org/

สำนักงานเชียงใหม่
เลขที่ 110/6 หมู่ที่ 5 ต.สุเทพ
อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-329378, 053-329379
โทรสาร : 053-329380


 

Contact :