Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ผู้ประสานงานคุ้มครองเด็กและบริการครอบครัว

Back

Organization : One Sky Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 2 Oct 2017
View : 2073

Deadline : 2 / November / 2017

One Sky Foundation  สังขละบุรี กาญจนบุรี

รับสมัคร ผู้ประสานงานคุ้มครองเด็กและบริการครอบครัว ตำแหน่ง

มูลนิธิวันสกาย (One Sky Foundation) เป็นองค์กรสาธารณะกุศลที่ไม่แสวงผลกำไร จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน และเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสมาชิกในครอบครัว ในการดูแลเด็กให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

งานในระยะแรก เป็นการสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา ซึ่งหลังจากการสำรวจชุมชน พบว่ามีเด็กจำนวนมากทั้งที่มีและไม่มีสัญชาติไทยที่อยู่ในวัยเรียน แต่ยังไม่ได้รับการศึกษา หรือต้องออกจากการศึกษาก่อนวัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดจากคุณภาพชีวิตต่ำ อันเป็นเหตุของความยากจน เช่น เจ็บป่วย ลูกมาก รายได้น้อย , ทัศนคติและความไม่รู้ไม่เข้าใจของผู้ปกครอง, การย้ายถิ่นแรงงานของพ่อแม่, นอกจากนั้นเรายังพบปัญหาอื่นๆที่เชื่อมโยงกัน เช่น ความรุนแรงในครอบครัว และการละเมิดสิทธิเด็ก

ในปี ๒๕๖๐ มูลนิธิมีความประสงค์จะขยายงานในประเด็นเรื่องการคุ้มครองเด็ก และฟื้นฟูพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบ จึงต้องการรับสมัครคนที่สนใจบุกเบิกสร้างระบบงานสังคมสงเคราะห์ในอำเภอสังขละบุรี และพร้อมจะขยายโครงการให้เติบโตขึ้นในอนาคต

ลักษณะงานและหน้าที่หลัก

-          ดูแลภาพรวมงานปกป้องคุ้มครองเด็ก รายกรณี และสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม รวมทั้งควบคุมคุณภาพ การให้บริการ การวางแผนพัฒนาเด็กรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก

-          วางรากฐานระบบงานสังคมสงเคราะห์ในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

-          ลงชุมชนเพื่อทำงานกับเด็กและครอบครัว ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขพฤติกรรม

-          ประสานกับหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชน เพื่อช่วยเหลือคุ้มครองเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหา ให้เกิดการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพต่างๆ

-          ออกแบบกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดการประชุม การอบรมให้ความรู้ การเสวนาแลกเปลี่ยน รวมถึงนำเสนอประเด็นการปกป้องคุ้มครองเด็กในเวทีต่างๆได้

-          ร่วมประชุมกับหัวหน้าฝ่ายงานและมูลนิธิฯ ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นต่างๆในการพัฒนาโครงการ รวมถึงสะท้อนถึงข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

-          เป็นแบบอย่าง และถ่ายทอดทักษะความรู้แก่บุคคลากรอื่นๆ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ภาคสนามท้องถิ่นได้

-          ทำบันทึก จัดระเบียบฐานข้อมูล เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลและสรุปรายงานผลความคืบหน้าต่อหัวหน้าโครงการ

-          บาทบาทภายนอก เป็นตัวแทนของมูลนิธิในการแนะนำ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร และโครงการที่ดำเนินงานในพื้นที่ ร่วมประชุมและประสานงานกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่

-          งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย และให้ความร่วมมือ-สนับสนุนงานด้านอื่นๆของมูลนิธิหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆเมื่อได้รับการร้องขอ

-           

คุณสมบัติ

-          มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

-          มีความเข้าใจเรื่องสิทธิเด็ก และการปกป้องคุ้มครองเด็ก

-          มีความสามารถในการออกแบบโครงการ และวางแผนงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ได้

-          วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ หรือจิตวิทยา หรือพัฒนาการเด็กหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-          มีทักษะในการบริหารจัดการอย่างดี

-          มีทัศนคติที่ดีต่อบุคคลไร้รัฐและแรงงานข้ามชาติ

-          ทำงานนอกเวลาหรือวันหยุดได้ หากจำเป็นหรือมีเหตุเร่งด่วนฉุกเฉิน

-          ขับรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้

-          ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พื้นที่ทำงาน  :  One Sky Foundation  อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบรี

ค่าตอบแทน : ตามตกลง

ส่งรูปถ่าย, ประวัติส่วนตัว ค่าตอบแทนที่คาดหวัง และบุคคลอ้างอิง มาที่   : watjai@gmail.com

ติดต่อสอบถาม  :  คุณวิวัฒน์ 085 289 7589

เกี่ยวกับมูลนิธิเพิ่มเติม http://www.th.oneskyfoundation.org/

 

 

Contact :