สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

ผู้ประสานงานคุ้มครองเด็กและบริการครอบครัว

One Sky Foundation  สังขละบุรี กาญจนบุรี

รับสมัคร ผู้ประสานงานคุ้มครองเด็กและบริการครอบครัว ตำแหน่ง

มูลนิธิวันสกาย (One Sky Foundation) เป็นองค์กรสาธารณะกุศลที่ไม่แสวงผลกำไร จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน และเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสมาชิกในครอบครัว ในการดูแลเด็กให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

งานในระยะแรก เป็นการสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา ซึ่งหลังจากการสำรวจชุมชน พบว่ามีเด็กจำนวนมากทั้งที่มีและไม่มีสัญชาติไทยที่อยู่ในวัยเรียน แต่ยังไม่ได้รับการศึกษา หรือต้องออกจากการศึกษาก่อนวัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดจากคุณภาพชีวิตต่ำ อันเป็นเหตุของความยากจน เช่น เจ็บป่วย ลูกมาก รายได้น้อย , ทัศนคติและความไม่รู้ไม่เข้าใจของผู้ปกครอง, การย้ายถิ่นแรงงานของพ่อแม่, นอกจากนั้นเรายังพบปัญหาอื่นๆที่เชื่อมโยงกัน เช่น ความรุนแรงในครอบครัว และการละเมิดสิทธิเด็ก

ในปี ๒๕๖๐ มูลนิธิมีความประสงค์จะขยายงานในประเด็นเรื่องการคุ้มครองเด็ก และฟื้นฟูพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบ จึงต้องการรับสมัครคนที่สนใจบุกเบิกสร้างระบบงานสังคมสงเคราะห์ในอำเภอสังขละบุรี และพร้อมจะขยายโครงการให้เติบโตขึ้นในอนาคต

ลักษณะงานและหน้าที่หลัก

-          ดูแลภาพรวมงานปกป้องคุ้มครองเด็ก รายกรณี และสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม รวมทั้งควบคุมคุณภาพ การให้บริการ การวางแผนพัฒนาเด็กรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก

-          วางรากฐานระบบงานสังคมสงเคราะห์ในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

-          ลงชุมชนเพื่อทำงานกับเด็กและครอบครัว ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขพฤติกรรม

-          ประสานกับหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชน เพื่อช่วยเหลือคุ้มครองเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหา ให้เกิดการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพต่างๆ

-          ออกแบบกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดการประชุม การอบรมให้ความรู้ การเสวนาแลกเปลี่ยน รวมถึงนำเสนอประเด็นการปกป้องคุ้มครองเด็กในเวทีต่างๆได้

-          ร่วมประชุมกับหัวหน้าฝ่ายงานและมูลนิธิฯ ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นต่างๆในการพัฒนาโครงการ รวมถึงสะท้อนถึงข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

-          เป็นแบบอย่าง และถ่ายทอดทักษะความรู้แก่บุคคลากรอื่นๆ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ภาคสนามท้องถิ่นได้

-          ทำบันทึก จัดระเบียบฐานข้อมูล เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลและสรุปรายงานผลความคืบหน้าต่อหัวหน้าโครงการ

-          บาทบาทภายนอก เป็นตัวแทนของมูลนิธิในการแนะนำ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร และโครงการที่ดำเนินงานในพื้นที่ ร่วมประชุมและประสานงานกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่

-          งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย และให้ความร่วมมือ-สนับสนุนงานด้านอื่นๆของมูลนิธิหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆเมื่อได้รับการร้องขอ

-           

คุณสมบัติ

-          มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

-          มีความเข้าใจเรื่องสิทธิเด็ก และการปกป้องคุ้มครองเด็ก

-          มีความสามารถในการออกแบบโครงการ และวางแผนงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ได้

-          วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ หรือจิตวิทยา หรือพัฒนาการเด็กหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-          มีทักษะในการบริหารจัดการอย่างดี

-          มีทัศนคติที่ดีต่อบุคคลไร้รัฐและแรงงานข้ามชาติ

-          ทำงานนอกเวลาหรือวันหยุดได้ หากจำเป็นหรือมีเหตุเร่งด่วนฉุกเฉิน

-          ขับรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้

-          ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พื้นที่ทำงาน  :  One Sky Foundation  อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบรี

ค่าตอบแทน : ตามตกลง

ส่งรูปถ่าย, ประวัติส่วนตัว ค่าตอบแทนที่คาดหวัง และบุคคลอ้างอิง มาที่   : watjai@gmail.com

ติดต่อสอบถาม  :  คุณวิวัฒน์ 085 289 7589

เกี่ยวกับมูลนิธิเพิ่มเติม http://www.th.oneskyfoundation.org/

 

 

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org