สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

นักจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก

One Sky Foundation มูลนิธิวันสกาย สังขละบุรี

ต้องการรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง นักจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก

 

มูลนิธิวันสกาย เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 มีวัตถุประสงค์ ทำงานช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากให้เป็นไปตามหลักการในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

            มูลนิธิวันสกายทำงานกับเด็กและกับคนในครอบครัวที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กอย่างรอบด้าน ในสภาพปัญหาที่หลากหลาย ทั้งเด็กที่ถูกล่วงละเมิด ทารุณกรรม ปล่อยปละละเลย เลี้ยงดูไม่เหมาะสม ถูกแสวงประโยชน์ ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาความยากจน การศึกษา สุขภาพ รวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยมีวิธีทำงานในหลายมิติ เช่น ให้การปกป้องคุ้มครอง สงเคราะห์ ให้คำปรึกษา ฟื้นฟูเยียวยา ส่งเสริมพัฒนา  โดยเป็นไปเพื่อมุ่งส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของของคนในครอบครัว เพื่อให้สามารถดูแลเด็กได้ พร้อมๆกันกับเสริมสร้างชุมชนและท้องถิ่นทุกภาคส่วนให้มีระบบและกลไกการทำงานคุ้มครองเด็กที่มีประสิทธิภาพ บนความเชื่อของเราที่ว่า ครอบครัวที่ดี ชุมชนที่เข้มแข็งจะเกิดความยั่งยืนและเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองให้เด็กๆเติบโตอย่างปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

 

ภาระงานและหน้าที่หลัก

 

 • ดูแลประเมินสภาพจิตใจ พัฒนาการของเด็ก ในระบบการคุ้มครองเด็ก เพื่อฟื้นฟู เยียวยาความบอบช้ำทางจิตใจ
 • ทำงานร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์,แพทย์,ตำรวจ,พนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กและสหวิชาชีพอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือ คุ้มครองเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหา
 • ลงทำงานโดยตรงกับเด็กและครอบครัวในชุมชน ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขพฤติกรรม การบำบัด ฟื้นฟูเด็กและครอบครัว รวมถึงทำงานกับครูในโรงเรียน เกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก
 • เข้าใจกลไกสภาพปัญหาทางจิตวิทยา กระบวนการทำงานแก้ไข รวมถึงทำกิจกรรมกับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ
 • เสริมสร้างและพัฒนาระบบงานสังคมสงเคราะห์และคุ้มครองเด็กในองค์กร และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัด องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างระบบงานคุ้มครองเด็กในท้องถิ่นสังขละบุรี ให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน
 • ร่วมประชุมกับหัวหน้าฝ่ายงานและมูลนิธิฯ ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นต่างๆในการพัฒนาโครงการ รวมถึงสะท้อนถึงข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
 • เป็นแบบอย่าง และถ่ายทอดทักษะความรู้แก่บุคคลากรอื่นๆ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ภาคสนามท้องถิ่นได้
 • ทำบันทึก จัดระเบียบฐานข้อมูล เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลและสรุปรายงานผลความคืบหน้าต่อหัวหน้าโครงการ
 • บาทบาทภายนอก เป็นตัวแทนของมูลนิธิในการแนะนำ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร และโครงการที่ดำเนินงานในพื้นที่ ร่วมประชุมและประสานงานกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย และให้ความร่วมมือ-สนับสนุนงานด้านอื่นๆของมูลนิธิหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆเมื่อได้รับการร้องขอ


คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี จิตวิทยาด้านพัฒนาการเด็กหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ด้านดังกล่าวอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะการใช้เครื่องมือประเมินสภาพจิตใจ พัฒนาการเด็กเบื้องต้น และสามารถให้คำปรึกษาเบื้องต้น
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจ กระบวนการทำงานสังคมสงเคราะห์,
 • มีทักษะการประสานงานและทำงานกับผู้อื่นได้ดี และพร้อมจะทำงานในชุมชน
 • มีทัศนคติที่ดีต่อบุคคลไร้รัฐ และแรงงานข้ามชาติ
 • สามารถทำงานนอกเวลาหรือวันหยุดได้ หากจำเป็นหรือเมื่อมีเหตุเร่งด่วนฉุกเฉิน
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (word, excel, ect.)
 • ขับรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้

 

พื้นที่ทำงาน : One Sky Foundation  มูลนิธิวันสกาย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

ค่าตอบแทน : ตามตกลง
ส่งใบสมัคร แนบประวัติส่วนตัว, รูปถ่าย, บุคคลอ้างอิงและค่าตอบแทนที่คาดหวัง มาที่: watjai@gmail.com   

สอบถามเพิ่มเติม  คุณวิวัฒน์  085 289 7589

Facebook: www.facebook.com/OneSkyFoundation

เกี่ยวกับมูลนิธิเพิ่มเติม http://www.th.oneskyfoundation.org/

 

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org