Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

พนักงานขับรถ ปัตตานี

Back

Organization : Doctors Without Borders Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 27 Sep 2017
View : 2577

Deadline : 4 / October / 2017

ความเป็นมาของโครงการ:

 

หมอไร้พรมแดนประเทศไทย (Doctors Without Borders Thailand) ได้มีส่วนร่วมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆในการจัดฝึกอบรมการเยียวยาทางจิตใจเบื้องต้นใน 4 จังหวัดด้วยกันเพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมเหล่านี้ได้รวมถึงการเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับองค์กรหมอไร้พรมแดนและความเป็นกลางของเรา และได้มีการพัฒนาความเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีอยู่รวมถึงองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่และกรมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยอีกด้วย องค์กรหมอไร้พรมแดนนั้นได้จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2560

 

ทางองค์กรหมอไร้พรมแดนกำลังเริ่มโครงการเพื่อให้บริการทางด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้งรวมถึงบริการทางด้านการแพทย์และกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน และระบบการส่งต่อที่เหมาะสมตามความจำเป็นในพื้นที่ โดยโครงการนี้จะดำเนินการในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส หมอไร้พรมแดน จะทำงานเพื่อเสริมสร้างระบบการบริการสุขภาพจิตที่มีอยู่และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่นผ่านการฝึกอบรมและการให้บริการทางด้านสุขภาพจิตโดยมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้หญิงและกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง หมอไร้พรมแดนเป็นองค์กรทางการแพทย์ที่ไม่ใช่องค์กรทางการเมือง ไม่ใช่องค์กรศาสนา และไม่เลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติศาสนาเชื้อชาติหรือเพศ

วัตถุประสงค์หลัก

ปฏิบัติหน้าที่ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารที่ได้รับอนุญาตโดยพาหนะของหมอไร้พรมแดน เช็คสภาวะทางเทคนิคและความปลอดภัยตลอดจนเคารพกฎจราจรภายในประเทศและกฎความปลอดภัยขององค์กรหมอไร้พรมแดนเพื่อให้บริการที่ปลอดภัยราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

การศึกษา

 อ่านออก เขียน ฟัง พูดภาษาไทยได้คล่อง และมีใบขับขี่รถยนต์ มีความรู้ทางถนนเป็นอย่างดี

ประสบการณ์

•       มีประสบการณ์ในการขับขี่อย่างน้อย 2ปี

•       มีประสบการณ์ในการขับขี่ยานพาหนะอื่นๆเช่น 4x4 เรือ รถจักรยานยนต์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

•       มีประสบการณ์ในการทำงานกับหมอไร้พรมแดนหรือองค์กรNGOอื่นๆจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาษา                        

ภาษาท้องถิ่น ภาษาไทย

ความรู้

•       ความรู้ทางด้านเทคนิคเบื้องต้น

•       ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับถนนในพื้นที่ของภารกิจ

ความสามารถและทักษะในการปฎิบัติงานของผู้สมัคร

•       ผลลัพธ์และการแนะแนวเชิงคุณภาพ Results and Quality Orientation L1

•       การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกัน Teamwork and Cooperation L1

•       ความยืดหยุ่นในพฤติกรรม Behavioural Flexibility L1

•       ภาระความรับผิดชอบตามหลักการองค์กรหมอไร้พรมแดน Commitment to DWBT Principles L1

•       การจัดการความเครียด Stress Management L2

วิธีการสมัครงาน

สมัครโดยส่งประวัติส่วนตัวพร้อมจดหมายแรงจูงใจโดยอ้างอิง “DRIVER-DWBT” ส่งอีเมลไปยัง dwbt.recruitment@gmail.com

หมดเขตรับสมัคร: วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 การตอบกลับจะถูกส่งไปยังผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น

Contact : dwbt.recruitment@gmail.com