Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

รับสมัครตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

Back

Organization : โครงการสวนผักคนเมือง : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 27 Sep 2017
View : 2499

Deadline : 20 / October / 2017

 

โครงการสวนผักคนเมือง : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)  รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 1 ตำแหน่ง

 

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานโครงการ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

- วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ บริหารจัดการให้มีการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการ

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

- ประสานงานและติดตามสมาชิกโครงการ และกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ

- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในโครงการ

- จัดทำรายงานโครงการ/เก็บข้อมูลการสำรวจกึ่งงานวิจัย/จัดทำรายงานสรุปประมวลผลโครงการ นำเสนอผลการดำเนินงานต่อแหล่งทุน

- สนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ ของหน่วยงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ :

- วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี มีความรู้ ความสามารถในการประสานงาน วางแผน วิเคราะห์แผนงาน ออกเเบบกิจกรรมเพื่อไปสู่เป้าหมาย

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความยืดหยุ่น สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

- สามารถจัดทำเอกสาร รายงาน เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ สรุปผล

- สามารถลงพื้นที่ทำกิจกรรมและเก็บข้อมูลในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้

- สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

- หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการประสานงาน/เกษตรอินทรีย์/การทำงานเชื่อมโยงกับเมืองหรือคนเมือง/หรือ งานด้านการพัฒนาสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว พร้อมจดหมายแนะนำตัว มาที่ cityfarm2010@hotmail.com หรือ

โครงการสวนผักคนเมือง : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 11(912) งามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 10 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-591-1195-6

ภายในวันที่  20 ตุลาคม 2560

 

Contact : cityfarm2010@hotmail.com