Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

แม่บ้านทำความสะอาด ปัตตานี

Back

Organization : Doctors Woithout Borders Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 27 Sep 2017
View : 1982

Deadline : 4 / October / 2017

 

ความเป็นมาของโครงการ:

 

หมอไร้พรมแดนประเทศไทย (Doctors Without Borders Thailand) ได้มีส่วนร่วมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆในการจัดฝึกอบรมการเยียวยาทางจิตใจเบื้องต้นใน 4 จังหวัดด้วยกันเพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมเหล่านี้ได้รวมถึงการเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับองค์กรหมอไร้พรมแดนและความเป็นกลางของเรา และได้มีการพัฒนาความเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีอยู่รวมถึงองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่และกรมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยอีกด้วย องค์กรหมอไร้พรมแดนนั้นได้จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2560

 

ทางองค์กรหมอไร้พรมแดนกำลังเริ่มโครงการเพื่อให้บริการทางด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้งรวมถึงบริการทางด้านการแพทย์และกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน และระบบการส่งต่อที่เหมาะสมตามความจำเป็นในพื้นที่ โดยโครงการนี้จะดำเนินการในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส หมอไร้พรมแดน จะทำงานเพื่อเสริมสร้างระบบการบริการสุขภาพจิตที่มีอยู่และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่นผ่านการฝึกอบรมและการให้บริการทางด้านสุขภาพจิตโดยมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้หญิงและกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง หมอไร้พรมแดนเป็นองค์กรทางการแพทย์ที่ไม่ใช่องค์กรทางการเมือง ไม่ใช่องค์กรศาสนา และไม่เลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติศาสนาเชื้อชาติหรือเพศ

วัตถุประสงค์หลัก : ดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย ดูแลทำความสะอาด และจัดการความเรียบร้อยเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ในความระเบียบเรียบร้อย

ความรับผิดชอบ :

คุณสมบัติ :

การศึกษา

อ่านออก เขียน ฟัง พูดภาษาไทยได้คล่อง

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ทำงานด้านงานแม่บ้าน

ภาษา                                

ภาษาท้องถิ่น ภาษาไทย

 

 

ความสามารถและทักษะในการปฎิบัติงานของผู้สมัคร

·         มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบ

·         มีความยืดหยุ่น

·         มีการจัดการความเครียด

·         ทำงานมีผลลัพธ์

·         มีการทำงานเป็นทีม

·         มีการบริการ

วิธีการสมัครงาน

สมัครโดยส่งประวัติส่วนตัวพร้อมจดหมายแรงจูงใจโดยอ้างอิง "CLEANER-DWBT" ส่งอีเมลไปยัง dwbt.recruitment@gmail.com

หมดเขตรับสมัคร: วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 การตอบกลับจะถูกส่งไปยังผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น

 

 

 

 

 

Contact : dwbt.recruitment@gmail.com/ 089-2185762