สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

นักสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร (Branding) จำนวน 1 ตำแหน่ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ

ประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

 

นักสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร (Branding) จำนวน 1 ตำแหน่ง

(link รายละเอียด https://goo.gl/edMs9n )

 

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. ดำเนินงานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรที่ร่วมกันกำหนดไว้ให้ทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สสส. ภาคีเครือข่ายร่วมงาน สสส. ในทุกระดับให้ประจักษ์ถึงคุณค่าของงานสร้างเสริมสุขภาพและ สสส. ในด้านการทำงานรูปแบบใหม่ๆ เพื่อมุ่งประสิทธิภาพและผลลัพธ์งานสร้างเสริมสุขภาพ
 2. วางกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์แผนการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ระยะยาว ระยะสั้น ในการสื่อสารกับองค์กรและภาคีเครือข่าย เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับพันธกิจหรือประเด็นที่องค์กรต้องการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับสื่อสารมวลชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเหมาะสมของ สสส. เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างความแข็งแกร่งในการใช้สื่อสารมวลชน และสื่อต่างๆ ในการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้
 4. ติดตามและบริหารจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรจากสื่อภายนอกต่างๆ
 5. ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กร บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 27 - 36 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ในสาขาสื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด ประชาสัมพันธ์ การบริหารภาพลักษณ์ Branding นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
 3. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีประสบการณ์ในด้านภาพลักษณ์องค์กร หรือแบรนด์ดิ้ง ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 4. สามารถใช้ภาษาไทยได้ระดับดีมาก และภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 5. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดี
 6. สามารถทำงานนอกเวลาหรือในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือต่างจังหวัดได้

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

 

          ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่อยู่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220

หรือ recruit@thaihealth.or.th ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล เบอร์โทร 02-343-1500 ต่อ 3106

และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

Contact : recruit@thaihealth.or.th

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org