Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า - เจ้าหน้าที่ธุรการ (เชียงใหม่)

Back

Organization : “มูลนิธิไทยรักษ์ป่า”
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 30 May 2014
View : 6167

Deadline : / /

“มูลนิธิไทยรักษ์ป่า” มุ่งเน้นการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่ายการปลูกจิตสำนึกแห่งความรักป่าและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจและเกิดความสัมพันธ์อันดี จนนำไปสู่การเกิดพลังร่วมในการปกป้องคุ้มครองผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติสนับสนุนส่งเสริมงานอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยมุ่งเน้นงานสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของผืนป่า ตลอดจนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนและงานสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารต้องการประกาศรับสมัครผู้ร่วมงานโดยมีตำแหน่งและคุณสมบัติดังนี้

…………………………………………………………………………………………………………………………………

ตำแหน่ง
    เจ้าหน้าที่ธุรการ : ปฏิบัติงานสำนักงาน (จังหวัดเชียงใหม่)

คุณสมบัติผู้สมัคร
    จบปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
    ไม่จำกัดเพศและอายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office โปรแกรมต่างๆได้เป็นอย่างดี
    มีความอดทนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
    จัดการงานเอกสารต่างๆ  และบริหารการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
    จัดหาและดูแลอุปกรณ์สำนักงาน
    ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
    ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
    บันทึกรายงานการประชุมและทำรายงานประจำเดือนเพื่อส่งให้หน่วยงานภายในและภายนอก
    ทำบันทึกต่างๆเช่นบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติค่าใช้จ่าย
    จัดเก็บเอกสารและควบคุมเอกสารเข้า-ออกของหน่วยงาน
    ดูแลและจัดหาอุปกรณ์ภายในสำนักงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

…………………………………………………………………………………………………………………………………

ท่านที่สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อและส่งข้อมูลพร้อมประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง โครงการ พื้นที่ปฏิบัติงานที่ต้องการสมัครและอัตราเงินเดือนที่คาดหวังมายัง  :
นายธวัช ขัดผาบ: หัวหน้าส่วนโครงการ
E-mail: thairakpa@thairakpa.org, thairakpatk@gmail.com
Web site: http://www.thairakpa.org/

สำนักงานเชียงใหม่
เลขที่ 110/6 หมู่ที่ 5 ต.สุเทพ
อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-329378, 053-329379
โทรสาร : 053-329380

 

Contact :