Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

พยาบาลคลินิก (Clinic Nurse)

Back

Organization : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 15 Sep 2017
View : 1903

Deadline : 15 / October / 2017

ตำแหน่ง:

พยาบาลคลินิก (Clinic Nurse) จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน:

คลินิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

 

ขอบเขตงาน:

ตำแหน่งพยาบาลคลินิกเป็นตำแหน่งงานประเภททำงานเต็มเวลาของคลินิคนิรนาม ภายใต้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ตำแหน่งนี้มีขึ้นเพื่อจัดการและดูแลงานคลินิกโดยตรง ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าคลินิคนิรนาม (Chief of Anonymous Clinic) พยาบาลคลินิกจะใช้วิชาชีพการพยาบาลของตนในการให้บริการดูแลอย่างเต็มที่ต่อผู้รับบริการ     เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำของการให้บริการพยาบาล

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1.       บริการให้คำปรึกษาก่อน – หลังตรวจหาเชื้อ  antiHIV    ให้คำแนะนำเรื่องยาต้านไวรัส

2.       ทบทวนประวัติทางการแพทย์ของผู้รับบริการ และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารแนวทางการปฏิบัติงาน

3.       ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  รายงานแพทย์ในกรณีที่ผลผิดปกติ

4.       ประสานงานกับแพทย์  เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา เวชระเบียน เภสัชกร  ผู้ประสานงาน ฯลฯ  

5.       ให้บริการดูแลในฐานะพยาบาลวิชาชีพแก่ผู้รับบริการ 

6.       ร่วมวางแผน และกำกับดูแลงานคลินิก  ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงาน

7.       หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

คุณสมบัติ

  1. ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
  2. มีความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และประเด็นสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์
  3. มีความเข้าใจเป็นอย่างดีต่อประเด็นอ่อนไหวของกลุ่มประชากรหลักของงานวิจัย เช่น ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด ผู้ขายบริการทางเพศ และผู้มีเชื้อเอชไอวี เป็นต้น
  4. สามารถทำงานได้อย่างอิสระโดยไม่จำเป็นต้องมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  5. สามารถทำงานล่วงเวลาได้เพื่อทำให้มั่นใจว่าผู้รับบริการ ได้รับบริการอย่างเต็มที่
  6. มีใจรักในงานบริการพยาบาลและมีทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  7. เป็นผู้เรียนรู้ได้รวดเร็ว มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และมีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
  8. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลต่างๆ
  9. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง

หากท่านสนใจสมัครงานตำแหน่งดังกล่าว กรุณาส่งรายละเอียดและแนบไฟล์เอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) ไฟล์สำเนา Transcript (2) ไฟล์สำเนาประวัติการทำงาน (3) ไฟล์รูปถ่ายปัจจุบัน และ (4) อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง มายังอีเมล sukanya.y@trcarc.org

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานดังกล่าว สามารถติดต่อได้ทางอีเมลข้างต้นหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 253 0996 (ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานเท่านั้น)

 

Contact :