Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

Project Coordinator Assistant

Back

Organization : มูลนิธิดุลภาทร
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 13 Sep 2017
View : 2438

Deadline : 21 / September / 2017

มูลนิธิฯเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และไม่ใช่องค์กรศาสนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2551 กิจกรรมของมูลนิธิ มีจุดเน้นที่เด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และอาณาบริเวณโดยรอบ 

มูลนิธิท้าทายเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ด้วยกิจกรรมที่เพิ่มความยากให้มากขึ้นตามลำดับเพราะเด็ก ๆ ต้องการท้าทายความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ ใช้กิจกรรมต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมความมั่นใจ และความพึงพอใจในตัวเองให้แก่เด็ก ๆ 

 

 

คุณสมบัติ

 1. จบปริญญาตรีทุกสาขา หากจบสาขาการศึกษาพิเศษหรือสังคมศึกษา พัฒนาชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเด็กพิเศษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะการสื่อสารในภาษาอังกฤษในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาเด็กพิเศษ
 6. รักเด็ก มีความอดทนและยืดหยุ่น
 7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 8. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

 

ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบในการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพให้แก่บุคคลที่มีลักษณะบกพร่อง ได้แก่ การวางแผน การทำรายงาน และสรุปกิจกรรมต่าง ๆ
 2. ประเมิน วิเคราะห์  บันทึกพฤติกรรมเด็กที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม
 3. ทำรายงานสรุปโครงการประจำเดือน ประจำไตรมาสและประจำปี
 4. เป็นผู้ช่วยกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กพิเศษ

 

 อัตราค่าตอบแทน : 9000-10,000 บาท (พิจารณาตามความเหมาะสม)


เงื่อนไขและสวัสดิการ: กองทุนประกันสังคม   

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติ และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  ที่ dulabhafinance@gmail.com  หรือ


มูลนิธิดุลภาทร

500 หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50210

 

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร 21 กันยายน 2560

 

 

Contact : dulabhatornfinance@gmail.com/090-464-0212