Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

นักวิชาการ/ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ , นักบริหารจัดการ(พนักงานโครงการ)

Back

Organization : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช)
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 12 Sep 2017
View : 2261

Deadline : 25 / September / 2017

ประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เรื่อง  รับสมัครงาน

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นองค์กรเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดทุกข์-สร้างสุขให้คนในสังคมไทยตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550   มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อนร่วมงานเพื่อร่วมอุดมการณ์“สานพลัง สร้างสุขภาวะดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ คุณสมบัติในแต่ละตำแหน่ง ตามรายละเอียดตามแนบท้ายนี้

วิธีการสมัคร ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายมาที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2832-9036 หรือ E-mail: recruitment@nationalhealth.or.th ทั้งนี้สามารถdownload ใบสมัครได้ที่ www.nationalhealth.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2560

วิธีการคัดเลือก

     ดำเนินการโดยคณะกรรมการที่เลขาธิการ คสช. แต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบการคัดเลือก ใช้วิธีการ

     ขั้นที่ 1    กลั่นกรองผู้สมัครเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การปฏิบัติงานและผลงาน
                  ในอดีต จากใบสมัคร เมื่อเห็นว่าเหมาะสมจึงจะเชิญเข้าสู่ขั้นที่ 2

     ขั้นที่ 2    สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ขั้นที่ 3

     ขั้นที่ 3    ทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เปิดรับคัดเลือก

     โดยอาจพิจารณาจากการหาข้อมูลเชิงลึกจากบุคคลที่เคยมีส่วนร่วมกับผู้สมัครด้วยก็ได้

 

                                                            

(นายพลเดช  ปิ่นประทีป)

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

 

 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เปิดรับสมัครพนักงานโครงการ

2 ตำแหน่ง

  1. นักวิชาการ/ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ 1 ตำแหน่ง (พนักงานโครงการ) ปฏิบัติงานศูนนย์พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคกลาง

    ขอบเขตงาน

คุณสมบัติทั่วไป

  1. นักบริหารจัดการ(พนักงานโครงการ) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานสำนักพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สพ.)

 ขอบเขตงาน

คุณสมบัติทั่วไป

วิธีการสมัคร ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายมาที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2832-9036 หรือ E-mail: recruitment@nationalhealth.or.th ทั้งนี้สามารถdownload ใบสมัครได้ที่ www.nationalhealth.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2560

Contact :