สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

นักวิชาการ/ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ , นักบริหารจัดการ(พนักงานโครงการ)

ประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เรื่อง  รับสมัครงาน

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นองค์กรเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดทุกข์-สร้างสุขให้คนในสังคมไทยตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550   มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อนร่วมงานเพื่อร่วมอุดมการณ์“สานพลัง สร้างสุขภาวะดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ คุณสมบัติในแต่ละตำแหน่ง ตามรายละเอียดตามแนบท้ายนี้

วิธีการสมัคร ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายมาที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2832-9036 หรือ E-mail: recruitment@nationalhealth.or.th ทั้งนี้สามารถdownload ใบสมัครได้ที่ www.nationalhealth.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2560

วิธีการคัดเลือก

     ดำเนินการโดยคณะกรรมการที่เลขาธิการ คสช. แต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบการคัดเลือก ใช้วิธีการ

     ขั้นที่ 1    กลั่นกรองผู้สมัครเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การปฏิบัติงานและผลงาน
                  ในอดีต จากใบสมัคร เมื่อเห็นว่าเหมาะสมจึงจะเชิญเข้าสู่ขั้นที่ 2

     ขั้นที่ 2    สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ขั้นที่ 3

     ขั้นที่ 3    ทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เปิดรับคัดเลือก

     โดยอาจพิจารณาจากการหาข้อมูลเชิงลึกจากบุคคลที่เคยมีส่วนร่วมกับผู้สมัครด้วยก็ได้

 

                                                            

(นายพลเดช  ปิ่นประทีป)

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

 

 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เปิดรับสมัครพนักงานโครงการ

2 ตำแหน่ง

 1. นักวิชาการ/ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ 1 ตำแหน่ง (พนักงานโครงการ) ปฏิบัติงานศูนนย์พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคกลาง

    ขอบเขตงาน

 • ปฏิบัติการในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เครื่องมือต่างๆตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
 • รับผิดชอบเป็นทีมเลขานุการในการขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • รวบรวมรูปธรรมความสำเร็จและบทเรียนในการประยุกต์ใช้เครื่องมือตาม พรบ.เพื่อเผยแพร่

คุณสมบัติทั่วไป

 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางด้าน ศิลปศาสตร์ พัฒนาสังคม สาธารณสุขศาสตร์ นโยบายสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการทำงานวิชาการ สังเคราะห์และสรุปประเด็นได้ดี
 • มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการและประสานเครือข่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีฉันทะและมีความพร้อมในการทำงานในพื้นที่หรือชุมชน ออกเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ทั้งนี้หากมีประสบการณ์  ในการทำงานในพื้นที่หรือชุมชนมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถและประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารได้ดี และใช้ภาษาอังกฤษได้
 1. นักบริหารจัดการ(พนักงานโครงการ) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานสำนักพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สพ.)

 ขอบเขตงาน

 • บริหารจัดการการดำเนินงานการประชุม เช่น วางแผนและปฏิบัติการตามแผน การเชิญประชุม ประสานการเดินทาง ที่พัก อาหาร การจัดทำเอกสารการเงิน สรุปประเด็น และจัดทำรายงานการประชุม
 • บริหารจัดการงานธุรการ และการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินตามแผนงานของสำนัก
 • บริหารจัดการพัสดุในสำนักประสานงานในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

คุณสมบัติทั่วไป

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านบริหารศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ หรืองานเลขานุการหรืองานบริหารโครงการ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถและประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

วิธีการสมัคร ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายมาที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2832-9036 หรือ E-mail: recruitment@nationalhealth.or.th ทั้งนี้สามารถdownload ใบสมัครได้ที่ www.nationalhealth.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2560

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org