Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน

Back

Organization : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 12 Sep 2017
View : 1796

Deadline : 31 / October / 2017

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน

--------------------------------

 

ด้วย มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มุ่งเน้นการพัฒนา สนับสนุน และฟื้นฟูเด็กพิการ ด้วยแนวคิดในการพัฒนา ครอบครัวเด็กพิการเป็นฐาน และ การพัฒนาและฟื้นฟูโดยชุมชน โดยตระหนักดีว่าเด็กพิการในชุมชนนั้น ยังขาดโอกาสในการพัฒนาทั้งทางด้านการแพทย์ การศึกษา สังคม และ การเตรียมความพร้อมในด้านอาชีพ โดยผลักดันให้ครอบครัว ชุมชน สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและฟื้นฟูเด็กพิการ

ตำแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารสำนักงาน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

            ซึ่งต้องมีความศรัทธาในการพัฒนาและฟื้นฟูเด็กพิการโดยมีครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน มีจิตรักการให้บริการ (Service Mind) และยังมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการสำนักงาน ดูแลภาพรวมขององค์กร งานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานบริหารบุคคล และสวัสดิการเจ้าหน้าที่ เป็นฝ่ายสนับสนุน จัดเตรียมทรัพยากร เพื่อให้มูลนิธิฯและฝ่ายปฏิบัติงานกับเด็กพิการ และครอบครัวโดยตรงดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงงานจัดประชุมภายในองค์กร การต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และการรับเงิน /สิ่งของบริจาคของมูลนิธิฯ

คุณสมบัติ

1.จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี

  1. อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์การบริหารจัดการสำนักงาน และบุคลากรอย่างน้อย 2 ปี
  3. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word Excel Power Point และ Internet
  4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
  5. มีใจรักด้านงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี

 

วิธีการสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถส่งใบสมัคร ประวัติส่วนตัวมาที่ คุณสมชาย รุ่งศิลป์ โดยส่งมาที่

Email: fcdthailand@yahoo.com มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

Contact :