สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

เจ้าหน้าที่บ้านเด็กชาย 2 ตำแหน่ง (เพศชาย) และเจ้าหน้าที่บ้านเด็กหญิง 1 ตำแหน่ง(เพศหญิง)

ประกาศรับสมัครงาน

มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง

เลขที่ 175 หมู่ 3 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

 

 สถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบ้านแห่งความหวัง หรือ มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง  เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก LA CHAINE DE L’ESPOIR ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน เมื่อปี พ.ศ.2552  โดยใช้เป็นที่พักพิงสำหรับเด็กชายและเด็กหญิงในวัยเรียน ที่มีอายุระหว่าง  6-18 ปี  ที่ประสบปัญหายากยากลำบากและอยู่ในภาวะวิกฤตในการดำรงชีวิตและเสี่ยงไม่ได้รับการศึกษา  โดยมุ่งเน้นให้เขาเหล่านั้นได้มีที่พักที่แข็งแรงปลอดภัย  เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ เพื่อให้เด็กพร้อมที่จะออกไปเผชิญโลกกว้างและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์

  1. สงเคราะห์และช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต
  2. ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาการรอบด้านตามวัย
  3. ช่วยเหลือให้ที่พักพิงแก่เด็กที่ประสบปัญหาเร่งด่วน หรืออยู่ในภาวะเสี่ยง
  4. ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
  5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ส่วนรวม
  6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร   เจ้าหน้าที่บ้านเด็กชาย 2 ตำแหน่ง (เพศชาย) และเจ้าหน้าที่บ้านเด็กหญิง 1 ตำแหน่ง(เพศหญิง)

คุณสมบัติ  :  วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า, มีใบขับขี่รถยนต์  มีประสบการณ์หรือความรู้ความสามารถในการทำงานกับเด็กโดยตรง

บทบาทหน้าที่ :  นำพาเด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์และการเล่นโดยบูรณาการเข้ากับวิถีชีวิตประจำวันและบริบทของชุมชนชนบท

ค่าตอบแทน  :  9,500 บาทต่อเดือน  สัญญาจ้างงานปีต่อปี และมีระยะทดลองงาน 3 เดือน

สวัสดิการ :  ที่พัก, อาหาร 3 เวลา, ค่าโทรศัพท์มือถือประสานงาน, ประกันสังคมฯ

เงื่อนไขการทำงาน : พักค้างในที่ทำงานและทำงานวันเสาร์-อาทิตย์

เวลาปฏิบัติงาน  :  เช้า 05.00-08.00 น.  และ 14.00-21.00 น. (หยุดช่วงกลางวัน) ทำงานต่อเนื่อง 5 วันรวม เสาร์อาทิตย์ และหยุด 2 วันทำการ

ส่งใบสมัครงานและประวัติส่วนตัว /จดหมายรับรองการผ่านงาน / จดหมายอ้างอิง  มาที่  มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง  เลขที่ 175  ม.  3 ต.หนองกง  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์  31110  nokrattitham@gmail.com  ,  laong@chainedelespoir.org 

หมายเหตุ : มูลนิธิฯ จะทำการคัดเลือกและนัดสัมภาษณ์โดยไม่รอให้ครบกำหนดเวลาประกาศ

รับด่วน ! ภายในวันที่ 20  กันยายน 2560 นี้

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org