สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

ผู้จัดการโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิง (Project Manager - Women Empowerment) 1 ตำแหน่ง

ผู้จัดการโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิง (Project Manager - Women Empowerment) 

Organization: Thailand Institute of Justice (Public Organization)

 

JOB TITLE: ผู้จัดการโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิง (Project Manager - Women Empowerment) 1 ตำแหน่ง

DEPARTMENT: สำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย

 

TEAM PURPOSE: วางแผน และบริหารการจัดทำโครงการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ งานด้านการต่างประเทศ งานประสานนโยบายด้านการต่างประเทศ โครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่ได้รับมอบหมายบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ ตามที่กำหนดไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

 • วางแผน และรับผิดชอบงานศึกษาวิจัยและงานเชิงนโยบาย รวมถึงงานค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนข้อมูลในโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 • ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสาร และผลงานเชิงวิชาการจากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย และโครงการศึกษาวิจัยและงานด้านนโยบายตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ศึกษา วิเคราะห์ และทำความเข้าใจในนโยบาย และมาตรฐานด้านการต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศให้เหมาะสม และสอดคล้องกับประเทศนั้นๆ
 • ศึกษา วิเคราะห์ และทำความเข้าใจโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการทำงาน
 • มีส่วนร่วมในการริเริ่ม และนำเสนอโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัย เพื่อให้สอดคล้อง และส่งเสริมกับแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • ดำเนินการจัดประชุม และจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อระดมทรัพยากร องค์ความรู้ และความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งประสานงานการระดมนักวิชาการ เพื่อร่วมงานกับสถาบัน หรือ ร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของสถาบัน
 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ ตลอดจนบริบท หรือ มาตรฐานด้านการต่างประเทศของประเทศนั้นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง กฏระเบียบ หลักเกณฑ์ และกระบวนการทำงาน เพื่อให้โครงการศึกษาวิจัยบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดไว้

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน:

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา : รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 5 - 7 ปี ด้าน : งานวิชาการ การจัดทำโครงการงานวิจัย งานเรื่องส่งเสริมสิทธิผู้หญิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานโครงการศึกษาวิจัย

 

Please submit your Cover Letter and Resume indicating the position title to: HR & Admin Officer at hr@tijthailand.org

Or should you need any further information, please contact us via e-mail or phone at 02 118 9400

Or visit our website at http://www.tijthailand.org/main/th/footer/14

Closing Date: Wednesday 20 September 2017

 

 

 

 

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org