สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ (Program Unit Admin Officer) 2 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ (Program Unit Admin Officer) 

Organization: Thailand Institute of Justice (Public Organization)

 

JOB TITLE: เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ (Program Unit Admin Officer) 2 ตำแหน่ง

DEPARTMENT: Office of Management  

 

TEAM PURPOSE: ดำเนินงานธุรการโครงการ การติดต่อ ประสานงานต่างๆ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าสามารถอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการทำงานของโครงการให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งดูแลในส่วนของการจัดทำ Visa และ Work Permit ให้กับบุคลากรเป็นชาวต่างประเทศ และบุคลากรไทยที่เดินทางไปยังต่างประเทศ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น และรวดเร็ว

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

 • เป็นตัวกลางในการประสานงานด้านเอกสาร และงานธุรการให้กับโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินการจัดทำใบขอซื้อ รวมถึงการเบิก-จ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามเวลาที่กำหนด
 • ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดประชุม จัดกิจกรรมทางวิชาการ และจัดฝึกอบรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รับผิดชอบงานธุรการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การจัดทำข้อมูลเอกสาร รายงาน การรับ-ส่ง เอกสาร โทรสาร และ Email ให้เป็นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามเวลาที่กำหนด เพื่อสนับสนุนการทำงานของโครงการให้เป็นไปอย่างราบรื่น และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
 • รับผิดชอบการจัดทำรายงาน รวมทั้งบันทึกสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พร้อมนำส่งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • ดูแล และดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
 • รับผิดชองงาน Visa, Work Permit และการยื่นภาษีให้กับบุคลากรเป็นชาวต่างประเทศ และบุคลากรไทยที่เดินทางไปยังต่างประเทศ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น และรวดเร็ว

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน:

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานเฉพาะด้าน 3 ปี ด้านการบริงานทั่วไป งานประสานงาน งานจัดประชุม อบรม สัมมนา
 • มีประสบการณ์การทำ Visa & Work Permit และการยื่นภาษีให้กับชาวต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์การทำงานราชการหรือองค์กรมหาชน (Advantage)
 • มีประสบการณ์การเขียนหนังสือราชการและการเข้าใจระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของราชการ (Advantage)
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีทักษะในการสื่อสาร (Communication & Inter-Personal Skills)

 

Please submit your Cover Letter and Resume indicating the position title to: HR & Admin Officer at hr@tijthailand.org

Or should you need any further information, please contact us via e-mail or phone at 02 118 9400

Or visit our website at http://www.tijthailand.org/main/th/footer/14

Closing Date: Wednesday 20 September 2017

 

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org