สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการและโลจิสติกส์อาวุโส (Admin & Logistic Specialist) 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการและโลจิสติกส์อาวุโส (Admin & Logistic Specialist )

Organization: Thailand Institute of Justice (Public Organization)

 

JOB TITLE: เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการและโลจิสติกส์อาวุโส (Admin & Logistic Specialist) 1 ตำแหน่ง

DEPARTMENT: Office of Management  

 

TEAM PURPOSE: วิเคราะห์ วางแผน ประสานงานและให้การสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบันฯ ในการบริหารงานธุรการโครงการ และกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันตามกำหนดยะระเวลา ตลอดจนการบริหารงานธุรการต่าง ๆ ของสถาบันฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

 • เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารในการวิเคราะห์ วางแผน กำกับดูแลในด้านการบริหารงานธุรการ รวมถึงบริการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมเป็นไปตามแผนงาน / โครงการ ระยะสั้นและระยะยาวที่สถาบันวางไว้
  ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาที่กำหนด
 • กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ และตรวจสอบการจัดทำเอกสาร แ ละงานธุรการให้กับสำนักต่างๆ และกลุ่มโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย ให้มีความถูกต้อง เรียบร้อย
 • รับผิดชอบและกำกับดูแลการจัดทำประมาณการและเอกสาร การเบิก-จ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้มีความถูกต้อง
  เป็นระบบระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามเวลา
  ที่กำหนด
 • จัดทำ พัฒนา และตรวจสอบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในระบบงานของตนเอง โดยจัดทำรายงานให้
  กับผู้บังคับบัญชาตามระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน:

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาชา บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานเฉพาะด้าน 5 ปีขึ้นไป ด้านงานบริหารงานโครงการ งานจัดประชุม อบรม สัมนา และการประสานงานทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีทักษะทางด้านการสื่อสาร (communication & inter-personal skills)
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 

Please submit your Cover Letter and Resume indicating the position title to: HR & Admin Officer at hr@tijthailand.org

Or should you need any further information, please contact us via e-mail or phone at 02 118 9400

Or visit our website at http://www.tijthailand.org/main/th/footer/14

Closing Date: Wednesday 20 September 2017

 

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org