Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว รับสมัครงานประจำกรุงเทพ

Back

Organization : มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว ประเทศไทย
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 25 Aug 2017
View : 2458

Deadline : 31 / October / 2017

 1. เจ้าหน้าที่ทีมข้อมูลเด็ก ประจำกรุงเทพ  3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ม.6ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 3. สามารถเก็บรักษาความลับได้อย่างดีเยี่ยม
 4. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
 5. สามารถทำงานออกนอกพื้นที่และทำงานต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานร่วมกับเด็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม
 9. สามารถขับขี่จักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

 1. 1. สรรหา คัดกรอง และให้ความช่วยเหลือเด็ก ให้เป็นไปตามกรอบและขั้นตอนที่มูลนิธิฯกำหนด
 2. จัดทำเอกสาร บันทึกข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเด็กในโครงการที่มูลนิธิฯให้ความช่วยเหลือ
 3. ติดตามผลการช่วยเหลือเด็ก จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และอัพเดตจำนวนเด็กที่ได้รับการดูแลให้กับหัวหน้างานและผู้บริหารทราบ
 4. ประสานงานร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็ก
 5. 5.  งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิฯ

 

 

**หมายเหตุ: ทุกตำแหน่งงานหากเป็นคริสเตียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ**

 

ผู้สนใจ สมัครโดยตรงที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เดสทินี่ คาแฟ่  ชั้น 2  

เลขที่ 436-437 ถนนสุขสถิตย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หรือส่งประวัติการสมัครงานมาทางอีเมล์ hrthailand@destinyrescue.org 
เบอร์โทรติดต่อ 098-7540945  ในเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์

เวลา 9.00 น. – 11.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น.
เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

Contact : hrthailand@destinyrescue.org