Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Navigator) จำนวน 2 ตำแหน่ง

Back

Organization : กลุ่มงานป้องกัน ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (ปฏิบัติหน้าที่ ณ คลินิกนิรนาม)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 23 Aug 2017
View : 2401

Deadline : 30 / September / 2017

ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Navigator) จำนวน 2 ตำแหน่ง

หน่วยงาน:

กลุ่มงานป้องกัน ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (ปฏิบัติหน้าที่ ณ คลินิกนิรนาม)

 

ขอบเขตงาน:

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชั่วคราวประเภททำงานเต็มเวลาของกลุ่มงานป้องกัน ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (ปฏิบัติหน้าที่ ณ คลินิกนิรนาม) ตำแหน่งนี้มีขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้มารับบริการ ในด้านการแนะนำเรื่องโรคเอดส์  การเข้าสู่การรักษาตามสิทธิ์   พาผู้รับบริการไปดำเนินการเพื่อเข้าถึงสิทธิ์การรักษา  ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลการให้บริการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1. ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาให้ผู้รับบริการ   ภายใต้ระเบียบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม  สิทธิ์ข้าราชการ ฯลฯ

2. ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำผู้มารับบริการโดยการประเมินปัญหา วางแผนดำเนินการให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล ทั้งทางด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  แนวทางการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 

3. ดำเนินการให้ผู้รับบริการ ได้รับ เริ่มยาต้านไวรัส  ตามแนวทางที่กำหนดของคลินิคนิรนาม

4. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกคลินิคนิรนาม ได้แก่  ศูนย์สุขภาพชุมชน  โรงพยาบาล  สำนักงานที่ว่าการเขต

5. จัดพาผู้รับบริการไปเปลี่ยนสิทธิ์ที่ที่ทำการเขต   พาไปยังสถานพยาบาลที่มีสิทธิ์  เพื่อรับการรักษาต่อ

6. ติดตามผลของการรักษา  ทางโทรศัพท์/ไลน์/อีเมล์

7. เก็บรวบรวม บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในการให้บริการ  ลงในแบบฟอร์มที่กำหนด

8. ให้ความช่วยเหลือ ความสะดวก แก่ผู้รับบริการและญาติอย่างใกล้ชิด

9. บันทึกอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

10. จัดเตรียม เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ

 

 

คุณสมบัติ

  1. ปวส.- ปริญญาตรี
  2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ช่างสังเกต สื่อสารได้ชัดเจนถูกต้อง
  5. สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

หากท่านสนใจสมัครงานตำแหน่งดังกล่าว กรุณาส่งรายละเอียดและแนบไฟล์เอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) ไฟล์สำเนา Transcript (2) ไฟล์สำเนาประวัติการทำงาน (3) ไฟล์รูปถ่ายปัจจุบัน และ (4) อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง มายังอีเมล sukanya.y@trcarc.org, pich@trcarc.org และ tsomsong@trcarc.org ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานดังกล่าว สามารถติดต่อได้ทางอีเมลข้างต้นหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 253 0996 (ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานเท่านั้น)

 

Contact :