Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เภสัชกรวิจัย

Back

Organization : กลุ่มงานป้องกัน (Prevention Department) ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 23 Aug 2017
View : 2003

Deadline : 22 / September / 2017

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง:         เภสัชกรวิจัย

หน่วยงาน:       กลุ่มงานป้องกัน (Prevention Department) ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ทีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการยาโครงการวิจัย และควบคุมให้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานนั้น ๆ
 2. ควบคุม และดูแลคลังยาโครงการวิจัย ให้ได้ตามมาตรฐ0านของแนวทางการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (GCP)
 3. ประสานงานไปยังผู้ให้ทุน เพื่อทำการเบิกยาโครงการวิจัย หรือประสานงานกับบริษัทยา เพื่อทำการจัดซื้อยาโครงการวิจัย เพื่อให้มียาเพียงพอต่อการจ่าย
 4. จัดทำรายงานยอดยาโครงการวิจัยคงเหลือประจำเดือน และเสนอผู้บังคับบัญชา
 5. จัดยาและจ่ายยาให้กับอาสาสมัครของโครงการวิจัย และให้กับองค์กรชุมชนที่เป็นเครือข่ายของแต่ละงานวิจัย
 6. ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยเภสัชกร รวมถึงช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยาต้านไวรัสเอชไอวี
 7. ให้คำปรึกษาแก่อาสาสมัครของโครงการวิจัย แพทย์ และพยาบาล ทั้งทางวาจา โทรศัพท์ และอีเมล์
 8. ทำการประเมินคุณภาพของการบริหารจัดการยาโครงการวิจัย กับองค์กรชุมชนที่เป็นเครือข่ายของแต่ละงานวิจัย และทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
 9. ประสานงานกับบุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน ทั้งในและนอกประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาวิจัย เพื่อให้สามารถดำเนินงานโครงการวิจัยได้อย่างราบรื่น
 10. เข้าร่วมประชุมวิชาการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยเฉพาะทางด้านงานวิจัย
 11. เป็นวิทยากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ให้กับบุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน

 

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง
 2. วุฒิการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณทิต
 3. มีประสบการณ์การทำงาน ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
 4. มีประสบการณ์ด้านการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

 

หากท่านสนใจสมัครงานตำแหน่งดังกล่าว กรุณาส่งรายละเอียดและแนบไฟล์เอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) ไฟล์เอกสารประวัติการทำงาน (2) ไฟล์รูปถ่ายปัจจุบัน และ (3) อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง มายังอีเมล  sukanya.y@trcarc.org (สุกัญญา อยู่ชูชัยมงคล  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์  กลุ่มงานป้องกัน ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย)

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานดังกล่าว สามารถติดต่อได้ทางอีเมลข้างต้นหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 253 0996 (ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานเท่านั้น)

 

Contact :