สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

หัวหน้าศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย Light House

                                                                                                       

SUWANNIMIT FOUNDATION

หัวหน้าศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย Light House

คำอธิบายลักษณะงาน

ตำแหน่ง

หัวหน้าศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย (Light House In Charge)

ประเภท

เจ้าหน้าที่เต็มเวลา

สัญชาติ

สัญชาติไทย

สถานที่ปฎิบัติงาน

จังหวัดตาก

การเดินทาง

ภายในประเทศ

เงินเดือน

20,000 – 25,000 บาท/เดือน

สัญญาจ้างงาน

สิ้นสุด ธันวาคม 2560 และมีความเป็นไปได้ที่จะต่อสัญญา

ความสัมพันธ์

รายงานต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย Light House

พนักงานในความดูแล

นักกฎหมายฝึกหัด, เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางคดีอาวุโส, ล่ามฝึกหัด, เจ้าหน้าที่โครงการ, เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานขับรถ

การประสาน

: ฝ่ายโครงการ และ ฝ่ายปฎิบัติการ มูลนิธิสุวรรณนิมิต

: เครือข่ายองค์กรเอกชน (CBOs,NGOs,INGOs),หน่วยงานรัฐ, ชมรมทนายความแม่สอดเพื่อสิทธิมนุษยชนชายแดน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ความเป็นมา และ กรอบการทำงาน

 

มูลนิธิสุวรรณนิมิต(SNF)  และ ชมรมทนายความแม่สอดเพื่อสิทธิมนุษยชนชายแดน ( Mae Sot  LHB)ได้ร่วมทำข้อตกลงดำเนินโครงการ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ เพื่อให้ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมาย ตลอดจนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่แรงงานข้ามชาติและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก ประกอบด้วยอำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ อำเภออุ้มผาง อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง

 

หัวหน้าศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ (Light House In Charge) ดำเนินกิจกรรมภายใต้วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือ มุ่งเน้นให้ข้อมูลและคำปรึกษาทางกฎหมาย ส่งเสริมความเข้าใจและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม/สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประสานงานและการส่งต่อในการทำงาน /ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง ชมรมทนายความแม่สอดเพื่อสิทธิมนุษยชนชายแดน ( Mae Sot  LHB) องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชนและองค์กรภาครัฐ

บทบาทและความรับผิดชอบ

ภายใต้การแนะนำของ ของคณะที่ปรึกษาโครงการและคณะกรรมการศูนย์ฯ หัวหน้าศูนย์กฎหมายฯเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารและจัดการ เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1: การบริหารโครงการ (40%)

§  ดูแลรับผิดชอบและบริหารโครงการ/แผนงาน การพัฒนา วิเคราะห์ วางแผนงาน ติดตามสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ

§  บริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

§  เข้าใจบทบาทการทำงานของศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และ วางแผนดำเนินการส่งต่อศูนย์ฯ ให้อยู่ภายใต้การดูแลและบริหารของชมรมทนายความแม่สอดเพื่อสิทธิมนุษชนชายแดน

§  ให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานของโครงการ ต่อ คณะกรรมการศูนย์ฯ ได้

2: กิจกรรมโครงการ (40 %)

§  ดำเนินคดีให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเบื้องต้นทุกกรณี เช่นการสอบข้อเท็จจริง ให้คำปรึกษา การเจรจา การไกล่เกลี่ย  บันทึกข้อตกลง รวบรวมพยานหลักฐาน

§  การวางรูปคดี ประเมินผล เพื่อเสนอความเห็นส่งให้ผู้อำนวยการฯพิจารณาสั่งการ

§  ติดต่อ ประสานการทำงานร่วมกับทนายความและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

§  จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายแก่กลุ่มเป้าหมายและองค์กรภาคีเครือข่าย

§  รับผิดชอบตามคดีที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย

§  เข้าร่วมประชุมด้านกฎหมายตามระยะเวลาที่กำหนด

3การทำงานร่วมกับเครือข่าย และ ประสานงาน (10%)

§  ประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเชิงบวก และความสำคัญของการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของแรงงานข้ามชาติและผู้ด้อยโอกาส

§  เป็นตัวแทน ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายเพื่อเข้าประชุม เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายเช่น การประชุมทีมสหวิชาชีพ OSCC รพ.แม่สอด จ.ตาก, การประชุม เครือข่าย Child Protection Referral System (CPRS), การประชุมประจำเดือน Case Assistance และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ

§  จัดอบรมในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ

4: การบริหารงานบุคคล (10%)

§  รับผิดชอบกระบวนการปฐมนิเทศและการทดลองงานของเจ้าหน้าที่ใหม่

§  ดำเนินการจัดการประเมินบุคคลากรประจำปี

§  วางแผนงานและดำเนินแผนการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลและระดับทีม

§  ติดตามแนวปฎิบัติการทำงานของบุคคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย

อื่น ๆ

ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

พื้นที่

คุณสมบัติหลัก

คุณสมบัติอื่น ๆ หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

การศึกษา

§  วุฒิการศึกษา นิติศาสตร์ , รัฐศาสตร์ มีวิชากฎหมายอย่างน้อย 24 หน่วยกิต

 

ประสบการณ์ทำงาน

§  มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย หรือ ด้านสิทธิมนุษชน อย่างน้อย 1-3 ปี

§  มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ และ สามารถเขียนโครงการได้

§  มีประสบการณ์ด้านการบริหารบุคคล พัสดุ หรือ ด้านการเงิน

 

ทักษะ /ความรู้/ความถนัด

§  มีทักษะการประสานงานร่วมกับทางหน่วยงานยุติธรรมของรัฐ

§  มีความยืดหยุ่นและพร้อมปฎิบัติงาน กรณีฉุกเฉิน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

§  มีความสนใจและมีทัศนะคติเชิงบวกต่อการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

§  สามารถเป็นวิทยากรในการอบรมได้

§  ใช้คอมพิวเตอร์ โปรมแกรม Microsoft Office,การใช้สื่อ Online,และ Mobile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ภาษา

§  ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดีมาก ทั้งการพูด การอ่าน การเขียน  

§  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

§  หากสามารถสื่อสารภาษาพม่า กะเหรี่ยง หรือ มอญ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อื่น ๆ

 

§  หากสามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดการสมัคร

ส่งประวัติการสมัครงานและ และ หนังสือแนะนำตัวเองมายัง HR@suwannimit.org. ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ระบุตำแหน่ง “หัวหน้าศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย Light House สัมภาษณ์วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10:00 น เป็นต้นไป

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความหลากหลายและภูมิใจที่ได้ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน คุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมดจะถูกพิจารณาในการจ้างงานโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศสภาพ ความพิการหรืออายุ

 

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org