Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

หัวหน้าศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย Light House

Back

Organization : SUWANNIMIT FOUNDATION
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 21 Aug 2017
View : 1927

Deadline : 30 / August / 2017

                                                                                                       

SUWANNIMIT FOUNDATION

หัวหน้าศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย Light House

คำอธิบายลักษณะงาน

ตำแหน่ง

หัวหน้าศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย (Light House In Charge)

ประเภท

เจ้าหน้าที่เต็มเวลา

สัญชาติ

สัญชาติไทย

สถานที่ปฎิบัติงาน

จังหวัดตาก

การเดินทาง

ภายในประเทศ

เงินเดือน

20,000 – 25,000 บาท/เดือน

สัญญาจ้างงาน

สิ้นสุด ธันวาคม 2560 และมีความเป็นไปได้ที่จะต่อสัญญา

ความสัมพันธ์

รายงานต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย Light House

พนักงานในความดูแล

นักกฎหมายฝึกหัด, เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางคดีอาวุโส, ล่ามฝึกหัด, เจ้าหน้าที่โครงการ, เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานขับรถ

การประสาน

: ฝ่ายโครงการ และ ฝ่ายปฎิบัติการ มูลนิธิสุวรรณนิมิต

: เครือข่ายองค์กรเอกชน (CBOs,NGOs,INGOs),หน่วยงานรัฐ, ชมรมทนายความแม่สอดเพื่อสิทธิมนุษยชนชายแดน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ความเป็นมา และ กรอบการทำงาน

 

มูลนิธิสุวรรณนิมิต(SNF)  และ ชมรมทนายความแม่สอดเพื่อสิทธิมนุษยชนชายแดน ( Mae Sot  LHB)ได้ร่วมทำข้อตกลงดำเนินโครงการ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ เพื่อให้ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมาย ตลอดจนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่แรงงานข้ามชาติและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก ประกอบด้วยอำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ อำเภออุ้มผาง อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง

 

หัวหน้าศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ (Light House In Charge) ดำเนินกิจกรรมภายใต้วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือ มุ่งเน้นให้ข้อมูลและคำปรึกษาทางกฎหมาย ส่งเสริมความเข้าใจและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม/สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประสานงานและการส่งต่อในการทำงาน /ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง ชมรมทนายความแม่สอดเพื่อสิทธิมนุษยชนชายแดน ( Mae Sot  LHB) องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชนและองค์กรภาครัฐ

บทบาทและความรับผิดชอบ

ภายใต้การแนะนำของ ของคณะที่ปรึกษาโครงการและคณะกรรมการศูนย์ฯ หัวหน้าศูนย์กฎหมายฯเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารและจัดการ เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1: การบริหารโครงการ (40%)

§  ดูแลรับผิดชอบและบริหารโครงการ/แผนงาน การพัฒนา วิเคราะห์ วางแผนงาน ติดตามสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ

§  บริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

§  เข้าใจบทบาทการทำงานของศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และ วางแผนดำเนินการส่งต่อศูนย์ฯ ให้อยู่ภายใต้การดูแลและบริหารของชมรมทนายความแม่สอดเพื่อสิทธิมนุษชนชายแดน

§  ให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานของโครงการ ต่อ คณะกรรมการศูนย์ฯ ได้

2: กิจกรรมโครงการ (40 %)

§  ดำเนินคดีให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเบื้องต้นทุกกรณี เช่นการสอบข้อเท็จจริง ให้คำปรึกษา การเจรจา การไกล่เกลี่ย  บันทึกข้อตกลง รวบรวมพยานหลักฐาน

§  การวางรูปคดี ประเมินผล เพื่อเสนอความเห็นส่งให้ผู้อำนวยการฯพิจารณาสั่งการ

§  ติดต่อ ประสานการทำงานร่วมกับทนายความและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

§  จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายแก่กลุ่มเป้าหมายและองค์กรภาคีเครือข่าย

§  รับผิดชอบตามคดีที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย

§  เข้าร่วมประชุมด้านกฎหมายตามระยะเวลาที่กำหนด

3การทำงานร่วมกับเครือข่าย และ ประสานงาน (10%)

§  ประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเชิงบวก และความสำคัญของการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของแรงงานข้ามชาติและผู้ด้อยโอกาส

§  เป็นตัวแทน ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายเพื่อเข้าประชุม เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายเช่น การประชุมทีมสหวิชาชีพ OSCC รพ.แม่สอด จ.ตาก, การประชุม เครือข่าย Child Protection Referral System (CPRS), การประชุมประจำเดือน Case Assistance และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ

§  จัดอบรมในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ

4: การบริหารงานบุคคล (10%)

§  รับผิดชอบกระบวนการปฐมนิเทศและการทดลองงานของเจ้าหน้าที่ใหม่

§  ดำเนินการจัดการประเมินบุคคลากรประจำปี

§  วางแผนงานและดำเนินแผนการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลและระดับทีม

§  ติดตามแนวปฎิบัติการทำงานของบุคคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย

อื่น ๆ

ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

พื้นที่

คุณสมบัติหลัก

คุณสมบัติอื่น ๆ หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

การศึกษา

§  วุฒิการศึกษา นิติศาสตร์ , รัฐศาสตร์ มีวิชากฎหมายอย่างน้อย 24 หน่วยกิต

 

ประสบการณ์ทำงาน

§  มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย หรือ ด้านสิทธิมนุษชน อย่างน้อย 1-3 ปี

§  มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ และ สามารถเขียนโครงการได้

§  มีประสบการณ์ด้านการบริหารบุคคล พัสดุ หรือ ด้านการเงิน

 

ทักษะ /ความรู้/ความถนัด

§  มีทักษะการประสานงานร่วมกับทางหน่วยงานยุติธรรมของรัฐ

§  มีความยืดหยุ่นและพร้อมปฎิบัติงาน กรณีฉุกเฉิน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

§  มีความสนใจและมีทัศนะคติเชิงบวกต่อการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

§  สามารถเป็นวิทยากรในการอบรมได้

§  ใช้คอมพิวเตอร์ โปรมแกรม Microsoft Office,การใช้สื่อ Online,และ Mobile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ภาษา

§  ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดีมาก ทั้งการพูด การอ่าน การเขียน  

§  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

§  หากสามารถสื่อสารภาษาพม่า กะเหรี่ยง หรือ มอญ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อื่น ๆ

 

§  หากสามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดการสมัคร

ส่งประวัติการสมัครงานและ และ หนังสือแนะนำตัวเองมายัง HR@suwannimit.org. ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ระบุตำแหน่ง “หัวหน้าศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย Light House สัมภาษณ์วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10:00 น เป็นต้นไป

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความหลากหลายและภูมิใจที่ได้ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน คุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมดจะถูกพิจารณาในการจ้างงานโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศสภาพ ความพิการหรืออายุ

 

Contact :