Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ล่ามฝึกหัดประจำศูนย์กฎหมาย

Back

Organization : SUWANNIMIT FOUNDATION
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 21 Aug 2017
View : 1854

Deadline : 30 / August / 2017

                                                                    SUWANNIMIT FOUNDATION

ล่ามฝึกหัดประจำศูนย์กฎหมาย

คำอธิบายลักษณะงาน

 

ตำแหน่ง

ล่ามฝึกหัดประจำศูนย์กฎหมาย

ประเภท

เต็มเวลา

สถานที่ปฎิบัติงาน

จ.ตาก

การเดินทาง

ภายในประเทศ

เบี้ยเลี้ยงค่าครองชีพ

6000 บาทต่อเดือน

สัญญาจ้างงาน

สิ้นสุด ธันวาคม 2560 ซึ่งอาจมีการต่อสัญญา

ความสัมพันธ์

รายงานต่อ

หัวหน้าศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติ Light House

การประสานงาน

มูลนิธิสุวรรณนิมิต, หน่วยงานรัฐ, องค์กรภาคีเครือข่าย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ความเป็นมาและกรอบการทำงาน

มูลนิธิสุวรรณนิมิต(SNF)  และ ชมรมทนายความแม่สอดเพื่อสิทธิมนุษยชนชายแดน ( Mae Sot  LHB)ได้ร่วมทำข้อตกลงดำเนินโครงการ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ Light House เพื่อให้ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมาย ตลอดจนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่แรงงานข้ามชาติและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก ประกอบด้วยอำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ อำเภออุ้มผาง อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง ล่ามฝึกหัดจะปฏิบัติงานหลักๆ ในการช่วยแปลภาษาไทย-พม่าหรือภาษากะเหรี่ยง ในกิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯ เช่น แปลภาษาในที่ประชุม, การอบรม, การสอบข้อเท็จจริงร่วมกับทางนักกฎหมาย หรือ ทนายความ และการแปลเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กิจกรรมของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์

 

บทบาทและความรับผิดชอบ

·        ทำงานร่วมกับนักกฎหมาย หรือ ทนายความ ในการแปลภาษาเพื่อการสื่อสารในงานคดี

·        แปลเอกสารงานคดีเอกสารเผยแพร่ทางกฎหมายและเอกสารอื่นที่ได้รับมอบหมาย

·        ติดต่อประสานงานจัดกิจกรรม และการแปลภาษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ

·        ช่วยเหลือ สนับสนุน การทำงานในศูนย์ฯ หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

·        มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของศูนย์กฎหมาย

·        ส่งเสริมการประสานงานอย่างใกล้ชิดและการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นๆของโครงการทางด้านกฎหมาย

·        สนับสนุนความสัมพันธ์กับองค์การภาคีบนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกันและเคารพรับผิดชอบร่วมกัน

อื่นๆ

ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติของผู้สมัคร

รายละเอียด

คุณสมบัติหลัก

คุณสมบัติอื่นๆ หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

การศึกษา

วุฒิการศึกษา ม.6  หรือเทียบเท่า
มีเอกสารแสดงตัวบุคคลที่ทางราชการรับรอง

 

ภาษา

สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาพม่า ได้ดีมาก

หากมีทักษะภาษาอังกฤษและกะเหรี่ยงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการณ์ทางด้านการแปลภาษา

 

ทักษะ / ความรู้ / ความถนัด

·        ทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

 

 

รายละเอียดในการสมัคร

ส่งประวัติการสมัครงานและ และ หนังสือแนะนำตัวเองมายัง HR@suwannimit.org. ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ระบุตำแหน่ง “ล่ามฝึกหัดประจำศูนย์กฎหมาย”  สัมภาษณ์วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10:00 น เป็นต้นไป

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความหลากหลายและภูมิใจที่ได้ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน คุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมดจะถูกพิจารณาในการจ้างงานโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศสภาพ ความพิการหรืออายุ

 

Contact :