สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

ล่ามฝึกหัดประจำศูนย์กฎหมาย

                                                                    SUWANNIMIT FOUNDATION

ล่ามฝึกหัดประจำศูนย์กฎหมาย

คำอธิบายลักษณะงาน

 

ตำแหน่ง

ล่ามฝึกหัดประจำศูนย์กฎหมาย

ประเภท

เต็มเวลา

สถานที่ปฎิบัติงาน

จ.ตาก

การเดินทาง

ภายในประเทศ

เบี้ยเลี้ยงค่าครองชีพ

6000 บาทต่อเดือน

สัญญาจ้างงาน

สิ้นสุด ธันวาคม 2560 ซึ่งอาจมีการต่อสัญญา

ความสัมพันธ์

รายงานต่อ

หัวหน้าศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติ Light House

การประสานงาน

มูลนิธิสุวรรณนิมิต, หน่วยงานรัฐ, องค์กรภาคีเครือข่าย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ความเป็นมาและกรอบการทำงาน

มูลนิธิสุวรรณนิมิต(SNF)  และ ชมรมทนายความแม่สอดเพื่อสิทธิมนุษยชนชายแดน ( Mae Sot  LHB)ได้ร่วมทำข้อตกลงดำเนินโครงการ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ Light House เพื่อให้ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมาย ตลอดจนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่แรงงานข้ามชาติและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก ประกอบด้วยอำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ อำเภออุ้มผาง อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง ล่ามฝึกหัดจะปฏิบัติงานหลักๆ ในการช่วยแปลภาษาไทย-พม่าหรือภาษากะเหรี่ยง ในกิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯ เช่น แปลภาษาในที่ประชุม, การอบรม, การสอบข้อเท็จจริงร่วมกับทางนักกฎหมาย หรือ ทนายความ และการแปลเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กิจกรรมของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์

 

บทบาทและความรับผิดชอบ

·        ทำงานร่วมกับนักกฎหมาย หรือ ทนายความ ในการแปลภาษาเพื่อการสื่อสารในงานคดี

·        แปลเอกสารงานคดีเอกสารเผยแพร่ทางกฎหมายและเอกสารอื่นที่ได้รับมอบหมาย

·        ติดต่อประสานงานจัดกิจกรรม และการแปลภาษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ

·        ช่วยเหลือ สนับสนุน การทำงานในศูนย์ฯ หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

·        มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของศูนย์กฎหมาย

·        ส่งเสริมการประสานงานอย่างใกล้ชิดและการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นๆของโครงการทางด้านกฎหมาย

·        สนับสนุนความสัมพันธ์กับองค์การภาคีบนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกันและเคารพรับผิดชอบร่วมกัน

อื่นๆ

ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติของผู้สมัคร

รายละเอียด

คุณสมบัติหลัก

คุณสมบัติอื่นๆ หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

การศึกษา

วุฒิการศึกษา ม.6  หรือเทียบเท่า
มีเอกสารแสดงตัวบุคคลที่ทางราชการรับรอง

 

ภาษา

สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาพม่า ได้ดีมาก

หากมีทักษะภาษาอังกฤษและกะเหรี่ยงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการณ์ทางด้านการแปลภาษา

 

ทักษะ / ความรู้ / ความถนัด

·        ทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

 

 

รายละเอียดในการสมัคร

ส่งประวัติการสมัครงานและ และ หนังสือแนะนำตัวเองมายัง HR@suwannimit.org. ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ระบุตำแหน่ง “ล่ามฝึกหัดประจำศูนย์กฎหมาย”  สัมภาษณ์วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10:00 น เป็นต้นไป

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความหลากหลายและภูมิใจที่ได้ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน คุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมดจะถูกพิจารณาในการจ้างงานโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศสภาพ ความพิการหรืออายุ

 

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org