Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี

Back

Organization : มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 21 Aug 2017
View : 1713

Deadline : 31 / August / 2017

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี

มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.)

มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัยเป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยไม่มุ่งหวังกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิด “ความปลอดภัยทางถนน” ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการทำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการทำงานในลักษณะเครือข่ายขององค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มีอยู่และสร้างขึ้นใหม่ เชื่อมประสานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง และใช้ความรู้และข้อมูลสำหรับการพัฒนานโยบาย รวมทั้งนำมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางบกทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ โดยดำเนินงานภายใต้แผนงานศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

 

คุณสมบัติ

 

ขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

 

เงินเดือนและสวัสดิการ

 

การคัดเลือก

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :       ชั้น 4 อาคารพร้อมพันธ์ 2 ลาดพร้าว ซอย 3

เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.

 

ผู้สนใจสามารถส่งหลักฐานการสมัคร ได้แก่

1). ประวัติส่วนบุคคล

2) สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด

3) สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน

4) หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครชาย)

5) ใบรับรองการผ่านงาน หรือตัวอย่างผลงาน (ถ้ามี)

 

E-mail : jintana@roadsafetythai.org  ติดต่อ คุณจินตนา มโนรถกุล

หรือทางไปรษณีย์ ที่

มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) เลขที่ 407-408 อาคารพร้อมพันธุ์ 2

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-938-8490 โทรสาร 02-938-8827

(วงเล็บมุมซอง สมัครงาน)

 

Contact : jintana@roadsafetythai.org