สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี

มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.)

มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัยเป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยไม่มุ่งหวังกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิด “ความปลอดภัยทางถนน” ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการทำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการทำงานในลักษณะเครือข่ายขององค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มีอยู่และสร้างขึ้นใหม่ เชื่อมประสานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง และใช้ความรู้และข้อมูลสำหรับการพัฒนานโยบาย รวมทั้งนำมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางบกทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ โดยดำเนินงานภายใต้แผนงานศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

 

คุณสมบัติ

 • ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขา การเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน และภาษีอากร อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
 • มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 

ขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

 • ปฎิบัติงานด้านการเงิน ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการเบิกเงิน จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการรับ-จ่าย
 • จัดทำและควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
 • ตรวจสอบการยืมเงิน จัดทำสัญญายืมเงิน และทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย
 • จัดทำใบเบิกเงินงวด กรณีแผนงานให้ทุนโครงการย่อย
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • บันทึกรายการทางบัญชีลงในแบบฟอร์มรายงานการเงิน (Excel sheet) และโปรแกรม MACCOUNT
 • เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
 • ดูแลงานด้านภาษีต่างๆ จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และแบบยื่น ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53
 • ติดต่อประสานงานกับธนาคารและผู้เกี่ยวข้อง
 • ให้คำแนะนำนักวิชาการในการยืมเงินสดย่อย ยืมเงินทดรองจ่าย ตลอดจนการจัดทำสัญญาประเภทต่างๆ และการสรุปรายงานการเงิน ต้องสามารถให้คำปรึกษาและพิจารณาความถูกต้องของเอกสารก่อนนำส่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร
 • จัดเก็บเอกสาร และรับส่งเอกสารให้กับหน่วยงานภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • เงินเดือนระหว่าง 15,000 – 22,000 บาท ขึ้นกับความสามารถและประสบการณ์
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพ

 

การคัดเลือก

 • คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร
 • นัดหมายสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
 • ประกาศผลภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังสัมภาษณ์

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :       ชั้น 4 อาคารพร้อมพันธ์ 2 ลาดพร้าว ซอย 3

เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.

 

ผู้สนใจสามารถส่งหลักฐานการสมัคร ได้แก่

1). ประวัติส่วนบุคคล

2) สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด

3) สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน

4) หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครชาย)

5) ใบรับรองการผ่านงาน หรือตัวอย่างผลงาน (ถ้ามี)

 

E-mail : jintana@roadsafetythai.org  ติดต่อ คุณจินตนา มโนรถกุล

หรือทางไปรษณีย์ ที่

มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) เลขที่ 407-408 อาคารพร้อมพันธุ์ 2

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-938-8490 โทรสาร 02-938-8827

(วงเล็บมุมซอง สมัครงาน)

 

Contact : jintana@roadsafetythai.org

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org