สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง

รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง “ด่วน”

สถานสงเคราะห์เอกชนบ้านแห่งความหวัง  มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง

ตำบลหนองกง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 1. Background

 

 สถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบ้านแห่งความหวัง หรือ มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง  เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก LA CHAINE DE L’ESPOIR ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน เมื่อปี พ.ศ.2552 โดยใช้เป็นที่พักพิงสำหรับเด็กชายและเด็กหญิงในวัยเรียน ที่มีอายุระหว่าง 6 -18    ปี

            สถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบ้านแห่งความหวังเป็นสถานที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กยากไร้ และเด็กยากจน เด็กถูกทารุณกรรม  ซึ่งมีอยู่ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน มีเด็กอีกจำนวนมากที่ขาดการดูแลเอาใจใส่และขาดที่พึ่งพิง   มูลนิธิบ้านแห่งความหวังจึงได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กเหล่านั้น เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิต และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ เพื่อให้เด็กพร้อมที่จะออกไปเผชิญโลกกว้างและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

วัตถุประสงค์

 1. สงเคราะห์และช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต
 2. ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาการรอบด้านตามวัย
 3. ช่วยเหลือให้ที่พักพิงแก่เด็กที่ประสบปัญหาเร่งด่วน หรืออยู่ในภาวะเสี่ยง
 4. ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
 5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ส่วนรวม
 6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

 

 1. Scope of the position

 

 • นักจิตวิทยาประจำสถานสงเคราะห์
 • พ่อครูประจำบ้านเด็กชาย

 

นักจิตวิทยาประจำสาถานสงเคราะห์และพ่อครูประจำบ้านพักเด็กชายจะทำงานร่วมกับทีมงานในบ้านพักหรือสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบ้านแห่งความหวัง ภายใต้การกำกับติดตามและประเมินผลจากผู้ปกครองสวัสดิภาพและองค์การ CDE Thailand  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้   โดยมีบทบาทหลักคือ ให้ความช่วยเหลือดูแล  ปกป้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานอย่างสมบูรณ์  อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัยและเต็มศักยภาพของเด็ก  ให้มีพัฒนาการรอบด้านทั้งด้านทักษะชีวิตและสังคม

 

 1. Main responsibilities & specific duties

 

บทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยาประจำสถานสงเคราะห์

 1. เฝ้าติดตามความเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิต หรือสุขภาพกายที่เกี่ยวข้องกับจิต  เช่น  ความพิการทางสมองของเด็กเพื่อบันทึกแล้วเสนอต่อทีมงาน  และรายงานต่อจิตแพทย์เด็ก ทำบันทึกประวัติสุขภาพจิตของเด็กและครอบครัวรวบรวมไว้เป็นกรณีศึกษาทุกรายที่อยู่ในความดูแล
 2. ประสานงานกับจิตแพทย์เด็ก  หรือนักจิตวิทยาประจำโรงพยาบาลเพื่อสอบถามเกี่ยวกับอาการทางจิตทางประสาทของเด็กที่อยู่ในความดูแล  ถามถึงสาเหตุ  ขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการหรือกิจกรรมบำบัดฟื้นฟู  หรือแนวทางในการบำบัดฟื้นฟู  รวมทั้งขอความเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงของอาการระยะเวลาที่ต้องการบำบัดฟื้นฟู  แล้วบันทึกไว้ในแฟ้มประวัติเด็กทุกครั้ง  ที่พาเด็กไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาประจำโรงพยาบาลและทุกครั้งที่ติดต่อพูดคุยและมีความเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้ถือเป็นหน้าที่หลักที่จะให้เด็กทุกคนได้รับการตรวจรักษาโดยจิตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ  จนกว่าจะเห็นได้ชัดเจนว่าเด็กมีสุขภาพจิตใกล้ปกติ
 3. ประสานงานกับนักสังคมสงเคราะห์เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ที่เด็ก จะอยู่อาศัยรวมกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง  และประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของบุคคลในครอบครัว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เป็นหลักในการดูแลเด็ก  หรือบุคคลที่จะส่งผลกระทบต่อเด็กได้รุนแรงทั้งนี้หากจำเป็นต้องประสานงานกับจิตแพทย์เพื่อให้บุคคลเหล่านี้รับการตรวจรักษาอาการทางจิตประสาท  ให้อยู่ในสภาพปกติพอที่จะดูแลเด็กหรืออยู่อาศัยร่วมกับเด็ก
 4. นำข้อมูลที่ได้รับจากจิตแพทย์มาถ่ายทอดให้แก่ทีมงานเพื่อร่วมกันกำหนดกิจกรรมและแผนงานบำบัดฟื้นฟูขณะที่เด็กอยู่ในความดูแลของบ้านพักหาข้อสรุปร่วมกับจิตแพทย์ผู้รักษาเด็กว่า  ขณะนี้อาการทางจิตประสาทของเด็กลดน้อยลงเป็นปกติหรือยัง  จะส่งเด็กคืนครอบครัวหรือส่งต่อหน่วยงานอื่นได้หรือไม่  เพราะอะไร  หากไม่ได้ต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร  จะใช้เวลานานเท่าไหร่  มีเงื่อนไขอย่างไร  และแจ้งให้ทีมงานทราบเพื่อหาข้อยุติในทีมงาน
 5. เฝ้าสังเกตและบันทึกความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพจิต  นิสัยใจคอ  พฤติกรรมต่างๆ  ของเด็กไว้ในประวัติเด็กสำหรับใช้เป็นกรณีศึกษา
 6. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่พี่เลี้ยงในการดูแลเด็กด้านต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพเด็กและพัฒนาการด้าน  จิตใจ  อารมณ์  ครอบครัว  โดยต้องไม่เข้าไปแทรกแทรงขณะที่เกิดปัญหาเว้นแต่หากไม่กระทำจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับวิธีการ  แนวทาง  การกำหนดกิจกรรม  แผนงานในการบำบัดฟื้นฟูเด็กเฉพาะราย  หรือเป็นกลุ่มแก่ทีมงาน
 7. ให้คำแนะนำปรึกษา  (Counselling)  แก่เด็กเฉพาะรายหรือกลุ่มที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือบำบัดฟื้นฟูเด็ก
 8. เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูซึ่งต้องการความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น  Group  Therapy

 

บทบาทหน้าที่ของพ่อครูประจำบ้านชาย

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลปกครองเด็กในสถานสงเคราะห์เอกชนบ้านแห่งความหวัง ให้ปฏิบัติตามระเบียบของบ้านแห่งความหวัง
 2. ส่งเสริมการดูแลเด็กที่อยู่ประจำในสถานสงเคราะห์เอกชนบ้านแห่งความหวัง ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ
 3. อบรม สั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือเด็กในสถานสงเคราะห์เอกชนบ้านแห่งความหวัง
 5. ประสาน ความร่วมมือกับครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห์เอกชนบ้านแห่งความหวังตามศักยภาพ
 6. QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE

 

ตำแหน่งนักจิตวิทยา

 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาคลินิก หรือสาขาจิตวิทยาให้คำแนะนำปรึกษา
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี

 

 

ตำแหน่งพ่อครู

 • จบการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนรับรอง
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติของทั้งสองตำแหน่ง

 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็ก และมาตรฐานขั้นต่ำในการดูแลเด็ก  รวมไปถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
 • สามารถทำงานแบบบูรณาการได้ และสามารถทำงานในภาวะข้อจำกัดและยืดหยุ่นเวลาได้โดยเป็นไปตามบริบทของสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบ้านแห่งความหวัง  และยึดประโยชน์สูงสุดของเด็ก
 • สามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านพักเด็กสถานสงเคราะห์เอกชนบ้านแห่งความหวังได้ตลอดเวลา
 • ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กในสถานสงเคราะห์เอกชนบ้านแห่งความหวังด้วย กาย วาจา ใจ

 

 1. Conditions
 • ค่าตอบแทนเป็นไปตามฐานเงินเดือนขององค์กรและกฎหมายคุ้มครองแรงงานประเทศไทย(ฐานเงินเดือนตามราชการ) และประสบการณ์
 • สวัสดิการ : ที่พัก, อาหาร 3 เวลา, ค่าโทรศัพท์ประสานงาน, ประกันสังคม
 • เงื่อนไขการทำงาน :  สามารถพักค้างในที่ทำงานได้, สามารถทำงานเสาร์-อาทิตย์ได้
 • สัญญาจ้างงานปีต่อปี(มีความต่อเนื่อง) และมีระยะทดลองงาน 3 เดือน
 • ส่งใบสมัครงานและประวัติส่วนตัว /จดหมายรับรองการผ่านงาน / จดหมายอ้างอิง มาที่
 • มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ 3 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์31110

nokrattitham@gmail.com  ,  la.ong2556@gmail.com 

หมายเหตุ : มูลนิธิฯ จะทำการคัดเลือกและนัดสัมภาษณ์โดยไม่รอให้ครบกำหนดเวลาประกาศ

รับด่วน ! ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 นี้

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org