Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ผู้จัดการโครงการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (Project Manager - Transnational Organized Crime)

Back

Organization : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 12 Jul 2017
View : 1539

Deadline : 20 / July / 2017

ผู้จัดการโครงการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (Project Manager - Transnational Organized Crime) 

Organization: สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ

 

 

ชื่อตำแหน่ง: ผู้จัดการโครงการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (Project Manager - Transnational Organized Crime)

สังกัด: : สำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน: ริเริ่มให้มีการจัดกิจกรรมตามแผนงานภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (TOC)  ดำเนินงาน และบริหารงานให้การจัดกิจกรรมตามแผนงานที่ได้วางไว้ประสบผลสำเร็จ สนับสนุนการจัดกิจกรรมอื่นภายใต้โครงการ TOC ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน:

มีประสบการณ์การบริหารงานโครงการศึกษาวิจัย

 

วิธีการสมัคร : ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) ทางอีเมล์ hr.admin@tij.or.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ทางอีเมล์ หรือ โทร 02 118 9400 ต่อ 434

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tijthailand.org/main/th/footer/14

ปิดรับสมัคร วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

 

Contact :