สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

ผู้ประสานงานโครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก (Project Coordinator - Child Protection and Empowerment)

ผู้ประสานงานโครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก (Project Coordinator - Child Protection and Empowerment) 

Organization: สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ

 

 

ชื่อตำแหน่ง: ผู้ประสานงานโครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก (Project Coordinator - Child Protection and Empowerment) 

สังกัด: : สำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน: ช่วยหัวหน้าโครงการและเจ้าหน้าที่นโยบายและวิจัยอาวุโสดูแล และประสานงานด้านงานวิจัย งานวิเคราะห์นโยบาย โครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยทั้งในระหว่างประเทศ ตลอดจนงานด้าน การรณรงค์เชิงนโยบาย (policy advocacy) การสร้างความสามารถ (capacity building) เพื่อสนับสนุนให้โครงการที่ได้รับมอบหมายบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

 • ช่วยหัวหน้าโครงการและเจ้าหน้าที่นโยบายและวิจัยอาวุโสดูแล และประสานงานสำหรับโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัย และงานรณรงค์เชิงนโยบาย รวมถึงงานด้าน capacity building ทั้งในและระหว่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
 • ค้นคว้า ศึกษา รวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานด้านข้อมูลกับทั้งในและต่างประเทศ พร้อมช่วยเหลือละทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่นโยบายและวิจัยอาวุโสเพื่อแปลรายงาน บทความทางวิชาการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • ศึกษา วิเคราะห์ และทำความเข้าใจในนโยบาย และมาตรฐานด้านการต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนงานด้านต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
 • ศึกษา วิเคราะห์ และทำความเข้าใจโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการทำงาน
 • มีส่วนร่วมในการริเริ่ม และนำเสนอโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัย เพื่อให้สอดคล้อง และส่งเสริมกับแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • ช่วยเหลือและทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่นโยบายและวิจัยอาวุโสเพื่อติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ตลอดจนประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้การจัดประชุม และจัดกิจกรรมทางวิชาการ ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และสอดคล้องตามแผนงานที่กำหนด
 • สนับสนุนการจัดทำโครงการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดทำโครงการศึกษาวิจัยเป็นไปแนวทางที่สอดคล้องตามทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • ประสานงานการจัดประชุม จัดกิจกรรมทางวิชาการ และจัดฝึกอบรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา : รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป ด้าน : งานวิชาการ การจัดทำโครงการงานวิจัย งานด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดี

มีประสบการณ์ด้านการทำงานติดต่อประสานงานกับทั้งทางภาครัฐ และเอกชน

 

วิธีการสมัคร : ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) ทางอีเมล์ hr.admin@tij.or.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ทางอีเมล์ หรือ โทร 02 118 9400 ต่อ 434

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tijthailand.org/main/th/footer/14

ปิดรับสมัคร วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

 

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org