สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยและนโยบาย (Project Coordinator - Stats)

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยและนโยบาย (Project Coordinator - Stats) 

Organization: สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ

 

 

ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยและนโยบาย (Project Coordinator - Stats) (ลูกจ้างสถาบัน)

สังกัด: สำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน: ประสานและสนับสนุนงานโครงการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ และนโยบายด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐาน การส่งเสริมความรู้ การพัฒนาสถิติอาชญากรรมและสถิติกระบวนการยุติธรรม  ให้โครงการที่ได้รับมอบหมายบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ ตามที่กำหนดไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

 • สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณที่ได้รับมอบหมาย ทั้งการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล
  ทางวิชาการ การพัฒนาเครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัย การลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล การบันทึก วิเคราะห์ข้อมูล
  จัดทำรายงานผลการศึกษา
 • ประสานงานและสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ติดตามความเคลื่อนไหวและทำความเข้าใจนโยบายด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐาน การส่งเสริมความรู้ การพัฒนาสถิติอาชญากรรมและสถิติกระบวนการยุติธรรม
 • มีส่วนร่วมในการริเริ่มและนำเสนอโครงการความร่วมมือและโครงการศึกษาวิจัย ที่สอดคล้องเหมาะสม
  กับนโยบาย
 • ติดต่อ ประสานงาน เตรียมการและอำนวยความสะดวก การจัดประชุมและกิจกรรมทางวิชาการ ให้เป็นไป
  อย่างราบรื่น
 • ประสานและติดตามความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่มีการดำเนินงานร่วมกันทั้งในและนอกสถาบันฯ

 

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน:

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์วิจัย
  เชิงปริมาณ
 • มีประสบการณ์: 0 - 3 ปี ในด้านการวิจัย สถิติ การวิเคราะห์หรือการบริหารจัดการข้อมูลเชิงปริมาณ
  และงานด้านกระบวนการยุติธรรม

-    มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในระดับดี  

-    มีทักษะ/หรือ/สามารถเรียนรู้โปรแกรมคำนวนทางสถิติ เช่น SPSS LISREL  

 

วิธีการสมัคร : ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) ทางอีเมล์ hr.admin@tij.or.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ทางอีเมล์ หรือ โทร 02 118 9400 ต่อ 434

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tijthailand.org/main/th/footer/14

ปิดรับสมัคร วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

 

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org