ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปเว็บไซต์ thaingo.org จะขึ้นค่าประกาศรับสมัครงานเป็น 200 บาทรวมค่าจัดส่งใบเสร็จ

From October 1, 2016 the advertising service fee on the website ThaiNGO.org will be charged for 200 Bath per post(not per job). This service fee is includes sending a receipt to your Organization.

read more

งานแวดวงเอ็นจีโอ / NGO Jobs

Back

Coordinator, CEM implementation and patient management

Organization : สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค
Post by : FHI 360

สำนักวัณโรคกรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครผู้ประสานงานการติดตามและบริหารจัดการความปลอดภัยของยาเชิงรุกและบริหารจัดการผู้ป่วย (Coordinator for cohort event monitoring (CEM) implementation and patient management) ผู้ประสานงานด้านCEMทำหน้าที่ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ป่วยด้วยสูตรยาที่มียาเบด้าควิลินที่ได้รับจากโครงการบริจาคยาซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท Janssen และองค์การความร่วมร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา(USAID)เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้มีการติดตามและบริหารจัดการความปลอดภัยของยาเชิงรุกและบริหารจัดการผู้ป่วย ผู้ประสานงานจะประจำ ณ สำนักวัณโรคกรมควบคุมโรค ถนนสุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานไปที่ ดร.ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาลที่ thidaporn@health.moph.go.th ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2560

รายละเอียดโครงการ

โครงการบริจาคยาเบด้าควิลิน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท Janssen และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development, USAID) กำหนดให้ประเทศที่รับยาเบด้าควิลินจากโครงการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (serious adverse events, SAEs) ที่เกิดในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยแผนการรักษาที่มียาเบด้าควิลิน เนื่องจากปัจจุบันยังมีข้อมูลเกี่ยวกับยาเบด้าควิลินค่อนข้างจำกัด จึงควรมีการติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงผ่านระบบการติดตามและบริหารจัดการความปลอดภัยของยาเชิงรุก (active pharmacovigilance) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse events, AEs) อื่นๆที่สนใจเป็นพิเศษหรือมีความสำคัญทางคลินิก สามารถรายงานผ่านกลไกที่มีอยู่แล้วตามระบบรายงานปกติได้

ผู้ประสานงานด้านการติดตามและบริหารจัดการความปลอดภัยของยาเชิงรุกและบริหารจัดการผู้ป่วย (aDSM implementation and patient management) มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนโรงพยาบาลในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงและประสานงานกับภาคีหลัก รวมทั้งคณะกรรมการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างยาและอาการไม่พึงประสงค์และการบริหารจัดการผู้ป่วย (Causality Assessment and Case Management Committee) ในการดำเนินกิจกรรมภายใต้ระบบaDSM และการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่ทันท่วงทีไปยัง Global Drug Facility (GDF) ผู้ประสานงานจะประจำอยู่ที่สำนักวัณโรค และทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีของประเทศไทยและหน่วยงานระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด

 

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

ประสานและสนับสนุนโรงพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ป่วยด้วยแผนการรักษาที่มียาเบด้าควิลินจากโครงการบริจาคยา

 • ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักสำหรับโรงพยาบาล ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้ระบบactive pharmacovigilance การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง และการบริหารจัดการผู้ป่วย ผู้ประสานงานจะสนับสนุนและช่วยเหลือโรงพยาบาล เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบactive pharmacovigilanceสนับสนุนให้ดำเนินการตามข้อกำหนดในการรายงานภายใต้โครงการบริจาคยาเบด้าควิลินของบริษัท Janssen และ องค์การ USAIDรวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรายงานของประเทศไทยและแบบรายงานต่างๆ
 • ติดตามผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับยาเบด้าควิลินจากโครงการบริจาคยา โดยบันทึกและปรับปรุงข้อมูลการพบแพทย์ทุกครั้งและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทุกเหตุการณ์ของผู้ป่วยทุกรายอย่างสม่ำเสมอ ข้อมูลเหล่านี้จัดอยู่ในสามกลุ่มหลักได้แก่ การเริ่มให้การรักษา การติดตามพบแพทย์ประจำเดือน และการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ผู้ประสานงานมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการพบแพทย์ตามนัดในแบบรายงานที่ส่งมายังสำนักวัณโรคและ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 • ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับ (เอกสารการเริ่มให้การรักษา เอกสารการติดตามผู้ป่วยประจำเดือน และรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง) และติดต่อประสานไปยังโรงพยาบาลที่ให้การรักษาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมตามความจำเป็น
 • เดินทางไปยังโรงพยาบาลที่ให้การรักษา เพื่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในประเด็นที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆภายใต้ระบบactive pharmacovigilance และการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง และเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่โรงพยาบาลรายงาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการผู้ป่วยตามที่ต้องการ
 • เตรียมข้อมูล (ทั้งข้อมูลทางคลินิก และข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของผุ้ป่วย) เพื่อนำเสนอในที่ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักฯ และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวัณโรคดื้อยา การประชุมนี้รวมถึงการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำ หรือจัดเป็นกรณีพิเศษเพื่อหารือประเด็นเร่งด่วน

 

ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักฯและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 1. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักของสำนักฯในการติดต่อประสานกับอย. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ aDSM การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง และการบริหารจัดการผู้ป่วย ผู้ประสานงานจะประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของอย.อย่างใกล้ชิด และอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างสำนักฯและอย.เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่ได้รับรายงาน
 2. ประสานกับอย. เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านวัณโรคดื้อยา
 3. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักขององค์การ USAID และ บริษัท Janssenในด้านการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการบริหารจัดการผู้ป่วย

ทำหน้าที่เลขานุการ ของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวัณโรคดื้อยา

 1. ประสานการจัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญฯโดยประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีระดับประเทศและโรงพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อเตรียมข้อมูลผู้ป่วย และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่ได้รับรายงาน เพื่อนำเสนอและอภิปรายในที่ประชุมคณะกรรมการฯ รวมทั้งประสานการจัดประชุมคณะกรรมการฯ จัดทำสรุปการประชุม และส่งสรุปการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ส่งเอกสาร SAE Alert Form และประสานกับ Global Drug Facility(GDF)

 1. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักของสำนักฯในการติดต่อประสานกับ GDFและมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงแก่ GDF รวมทั้งประสานกับโรงพยาบาลที่ให้การรักษา หาก GDF ต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม
 2. เตรียมเอกสารSAE Alert Form ซึ่งเป็นแบบรายงานของ WHOให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมส่ง ตามข้อสรุปจากการหารือและการพิจารณาของคณะกรรมการฯจากการประชุมคณะกรรมการฯเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างยาและอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น ผู้ประสานงานจะเป็นผู้กรอกข้อมูลในSAE Alert Formเป็นภาษาอังกฤษ และประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักฯ และหน่วยงานภาดีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสาร
 3. ส่งเอกสาร SAE Alert Formไปยัง GDF หลังจากที่เอกสารได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยสำนักฯแล้ว              ผู้ประสานงานจะเป็นคนส่งเอกสารไปที่ GDF ที่ BDQ@stoptb.org

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรี
 2. สามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆในประเทศไทยได้
 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีและมีใบประกาศนียบัตรรับรองการศึกษาจากต่างประเทศ

Date : 19 May 2017

Views : 370

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

: มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

: 02-3144112-3, 02-3183959

: 02-7181850

: webmaster@thaingo.org

: www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Mr.Sarawut Jirakijwanich : For English
เบอร์ติดต่อ : 064-740-8426

: webmaster@thaingo.org

Login