สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

Coordinator, CEM implementation and patient management

สำนักวัณโรคกรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครผู้ประสานงานการติดตามและบริหารจัดการความปลอดภัยของยาเชิงรุกและบริหารจัดการผู้ป่วย (Coordinator for cohort event monitoring (CEM) implementation and patient management) ผู้ประสานงานด้านCEMทำหน้าที่ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ป่วยด้วยสูตรยาที่มียาเบด้าควิลินที่ได้รับจากโครงการบริจาคยาซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท Janssen และองค์การความร่วมร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา(USAID)เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้มีการติดตามและบริหารจัดการความปลอดภัยของยาเชิงรุกและบริหารจัดการผู้ป่วย ผู้ประสานงานจะประจำ ณ สำนักวัณโรคกรมควบคุมโรค ถนนสุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานไปที่ ดร.ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาลที่ thidaporn@health.moph.go.th ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2560

รายละเอียดโครงการ

โครงการบริจาคยาเบด้าควิลิน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท Janssen และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development, USAID) กำหนดให้ประเทศที่รับยาเบด้าควิลินจากโครงการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (serious adverse events, SAEs) ที่เกิดในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยแผนการรักษาที่มียาเบด้าควิลิน เนื่องจากปัจจุบันยังมีข้อมูลเกี่ยวกับยาเบด้าควิลินค่อนข้างจำกัด จึงควรมีการติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงผ่านระบบการติดตามและบริหารจัดการความปลอดภัยของยาเชิงรุก (active pharmacovigilance) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse events, AEs) อื่นๆที่สนใจเป็นพิเศษหรือมีความสำคัญทางคลินิก สามารถรายงานผ่านกลไกที่มีอยู่แล้วตามระบบรายงานปกติได้

ผู้ประสานงานด้านการติดตามและบริหารจัดการความปลอดภัยของยาเชิงรุกและบริหารจัดการผู้ป่วย (aDSM implementation and patient management) มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนโรงพยาบาลในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงและประสานงานกับภาคีหลัก รวมทั้งคณะกรรมการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างยาและอาการไม่พึงประสงค์และการบริหารจัดการผู้ป่วย (Causality Assessment and Case Management Committee) ในการดำเนินกิจกรรมภายใต้ระบบaDSM และการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่ทันท่วงทีไปยัง Global Drug Facility (GDF) ผู้ประสานงานจะประจำอยู่ที่สำนักวัณโรค และทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีของประเทศไทยและหน่วยงานระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด

 

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

ประสานและสนับสนุนโรงพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ป่วยด้วยแผนการรักษาที่มียาเบด้าควิลินจากโครงการบริจาคยา

 • ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักสำหรับโรงพยาบาล ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้ระบบactive pharmacovigilance การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง และการบริหารจัดการผู้ป่วย ผู้ประสานงานจะสนับสนุนและช่วยเหลือโรงพยาบาล เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบactive pharmacovigilanceสนับสนุนให้ดำเนินการตามข้อกำหนดในการรายงานภายใต้โครงการบริจาคยาเบด้าควิลินของบริษัท Janssen และ องค์การ USAIDรวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรายงานของประเทศไทยและแบบรายงานต่างๆ
 • ติดตามผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับยาเบด้าควิลินจากโครงการบริจาคยา โดยบันทึกและปรับปรุงข้อมูลการพบแพทย์ทุกครั้งและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทุกเหตุการณ์ของผู้ป่วยทุกรายอย่างสม่ำเสมอ ข้อมูลเหล่านี้จัดอยู่ในสามกลุ่มหลักได้แก่ การเริ่มให้การรักษา การติดตามพบแพทย์ประจำเดือน และการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ผู้ประสานงานมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการพบแพทย์ตามนัดในแบบรายงานที่ส่งมายังสำนักวัณโรคและ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 • ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับ (เอกสารการเริ่มให้การรักษา เอกสารการติดตามผู้ป่วยประจำเดือน และรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง) และติดต่อประสานไปยังโรงพยาบาลที่ให้การรักษาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมตามความจำเป็น
 • เดินทางไปยังโรงพยาบาลที่ให้การรักษา เพื่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในประเด็นที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆภายใต้ระบบactive pharmacovigilance และการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง และเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่โรงพยาบาลรายงาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการผู้ป่วยตามที่ต้องการ
 • เตรียมข้อมูล (ทั้งข้อมูลทางคลินิก และข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของผุ้ป่วย) เพื่อนำเสนอในที่ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักฯ และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวัณโรคดื้อยา การประชุมนี้รวมถึงการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำ หรือจัดเป็นกรณีพิเศษเพื่อหารือประเด็นเร่งด่วน

 

ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักฯและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 1. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักของสำนักฯในการติดต่อประสานกับอย. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ aDSM การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง และการบริหารจัดการผู้ป่วย ผู้ประสานงานจะประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของอย.อย่างใกล้ชิด และอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างสำนักฯและอย.เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่ได้รับรายงาน
 2. ประสานกับอย. เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านวัณโรคดื้อยา
 3. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักขององค์การ USAID และ บริษัท Janssenในด้านการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการบริหารจัดการผู้ป่วย

ทำหน้าที่เลขานุการ ของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวัณโรคดื้อยา

 1. ประสานการจัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญฯโดยประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีระดับประเทศและโรงพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อเตรียมข้อมูลผู้ป่วย และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่ได้รับรายงาน เพื่อนำเสนอและอภิปรายในที่ประชุมคณะกรรมการฯ รวมทั้งประสานการจัดประชุมคณะกรรมการฯ จัดทำสรุปการประชุม และส่งสรุปการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ส่งเอกสาร SAE Alert Form และประสานกับ Global Drug Facility(GDF)

 1. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักของสำนักฯในการติดต่อประสานกับ GDFและมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงแก่ GDF รวมทั้งประสานกับโรงพยาบาลที่ให้การรักษา หาก GDF ต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม
 2. เตรียมเอกสารSAE Alert Form ซึ่งเป็นแบบรายงานของ WHOให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมส่ง ตามข้อสรุปจากการหารือและการพิจารณาของคณะกรรมการฯจากการประชุมคณะกรรมการฯเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างยาและอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น ผู้ประสานงานจะเป็นผู้กรอกข้อมูลในSAE Alert Formเป็นภาษาอังกฤษ และประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักฯ และหน่วยงานภาดีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสาร
 3. ส่งเอกสาร SAE Alert Formไปยัง GDF หลังจากที่เอกสารได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยสำนักฯแล้ว              ผู้ประสานงานจะเป็นคนส่งเอกสารไปที่ GDF ที่ BDQ@stoptb.org

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรี
 2. สามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆในประเทศไทยได้
 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีและมีใบประกาศนียบัตรรับรองการศึกษาจากต่างประเทศ

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org