Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

รับ เจ้าหน้าที่แคชเชียร์

Back

Organization : โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 28 May 2014
View : 3905

Deadline : / /

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
เงินเดือน 9,000 บาท + ประกันสังคม + เงินสะสม


คุณสมบัติ
1.    เพศหญิง
2.    อายุ 21-35 ปี
3.    จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส) หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี

หลักฐานในการสมัคร
1.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.    สำเนาทะเบียนบ้าน
3.    สำเนาวุฒิการศึกษา
4.    สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู (สำหรับผู้สมัครครู)
5.    รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร 1 ใบ
6.    ใบรับรองแพทย์
7.    หนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิม
8.    หนังสือรับรองจากคริสตจักรที่สังกัด (เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์)

(ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
สำนักงานโครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (ITDP)
เลขที่ 69/2 หมู่ 4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
หรือส่งอีเมล์ขอรับใบสมัครและแผนที่โครงการฯ ได้ที่ Email: itdp@loxinfo.co.th
**ส่งใบสมัครภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 
**ทางโครงการฯ จะติดต่อให้มาสัมภาษณ์งานในภายหลังค่ะ


 

Contact :