สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานโครงการ

มูลนิธิมั่นพัฒนาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษา รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) มาประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยมี “สถาบันมั่นพัฒนา” เป็นกลไกขับเคลื่อนงานของมูลนิธิให้บรรลุผล

 

มูลนิธิมั่นพัฒนาเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมงานในตำแหน่ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานโครงการ

ลักษณะของงาน 

 1. สรุปผลโครงการและเขียนรายงานวิจัย
 2. จัดการและดูแลฐานข้อมูลงานโครงการ
 3. สนับสนุนงานเอกสารและงานธุรการโครงการ
 4. ประสานงานการจัดการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
 5. ประสานงานการจัดกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ต่างจังหวัด
 6. ประสานงานระหว่างองค์กรและหน่วยงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานลักษณะโครงการพัฒนา
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สรุปความ และเขียนรายงานได้
 • มีความสามารถในการเขียนงานสายสังคม และงานพัฒนาชุมชน
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งในและนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ การประสานโครงการ หรือการจัดกิจกรรม (Project Management / Project co-ordinate / Event Management) อย่างน้อย 1-2 ปี
 1. คุณสมบัติทั่วไป
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ภาษาอังกฤษ ระดับปานกลางเพื่อติดตามงานที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศในบางครั้ง
 • มีความคล่องตัว กระตือรือร้น สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจเฉพาะหน้าในงานได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมได้
 • สามารถเดินทางและทำงานนอกสถานที่ได้
 • เปิดใจ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทำงานเป็นทีมได้

 

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร 

หากคุณสนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ส่งจดหมายสมัครงาน, ประวัติ (resume)  

และ หลักฐานการที่จำเป็นเพื่อประกอบการสมัคร  มาที่  phetcharat.t@tsdf.or.th

 

มูลนิธิมั่นพัฒนา 

เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300

โทร.02 787 7951  โทรสาร. 02 787 7958

www.tsdf.or.th

www.facebook.com/tsdf.thailand

Contact : phetcharat.t@tsdf.or.th

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org