สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว รับสมัครงาน

 1. เจ้าหน้าที่ล่ามแปล ประจำบ้านพักเยาวชนหญิงเชียงราย   จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 25-40  ปี
 2. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้
 4. สามารถเก็บรักษาความลับได้อย่างดีเยี่ยม
 5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
 6. มีทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม
 7. มีทักษะการแปลคำพูดได้อย่างแม่นยำ ตรงประเด็น และตามความเป็นจริง
 8. ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้
 9. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม
 10. พร้อมเรียนรู้และพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
 11. มีความอดทน รอบคอบ รวมถึงมีความละเอียดอ่อนในวัฒนธรรมอื่นๆ
 12. มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
 13. สามารถขับขี่จักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

 1.             ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก
 2. ปฏิบัติงานร่วมกับแผนกฟื้นฟูเด็ก และส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยแปลทั้งคำพูดและเอกสารเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ประจำโครงการอาฟเตอร์แคร์เชียงราย จำนวน 1 ตำแหน่ง 

คุณสมบัติ

 1. จบปริญญาตรี สาขาการให้คำปรึกษา หรือจิตวิทยา
 1. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านเด็ก สตรี และงานด้านเพศสัมพันธ์
 2. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้
 3. สามารถเก็บรักษาความลับได้อย่างดีเยี่ยม
 4. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
 5. มีความสามารถในการทำงานเอกสารและไอที
 6. มีทักษะทางด้านการบริหารจัดการเวลาที่ดี
 7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม
 8. พร้อมเรียนรู้และพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
 9. มีความอดทน รอบคอบ รวมถึงมีความละเอียดอ่อนในวัฒนธรรมอื่นๆ
 1. มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
 2. สามารถขับขี่จักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

 1. ให้คำปรึกษากับเด็กในสถานสงเคราะห์ของมูลนิธิฯ
 2. สร้างเป้าหมายของการให้คำปรึกษา และวางแผนงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
 3. ให้การฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กที่เข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด
 1. ติดตามผลเด็กอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความแน่ใจว่าเด็กที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการดูแล และเป็นไปตามแผนการให้คำปรึกษาตามที่สมควรได้รับ
 1. ทำงานตามขอบเขตนโยบายคุ้มครองเด็ก และตามโยบายของมูลนิธิฯอย่างเคร่งครัด
 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก ให้ความเข้าใจ ควบคุมและชี้นำขอบเขตในการทำงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กที่มีสภาพชอกช้ำทางจิตใจ
 3. ประชุมร่วมกับกลุ่มเครือข่ายในการช่วยเหลือเด็กและกลุ่มอื่นๆ ตามที่มูลนิธิฯ มอบหมาย

 

 1. เจ้าหน้าที่ทีมข้อมูลเด็ก ประจำเชียงราย จำนวน 2  ตำแหน่ง/ ประจำกรุงเทพ จำนวน 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 3. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้
 4. สามารถเก็บรักษาความลับได้อย่างดีเยี่ยม
 5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
 6. มีความสามารถในการทำงานเอกสารและไอที
 7. สามารถทำงานออกนอกพื้นที่และทำงานต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานร่วมกับเด็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม
 11. พร้อมเรียนรู้และพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
 12. มีความอดทน รอบคอบ รวมถึงมีความละเอียดอ่อนในวัฒนธรรมอื่นๆ
 13. มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
 14. สามารถขับขี่จักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

 1. 1. สรรหา คัดกรอง และให้ความช่วยเหลือเด็ก ให้เป็นไปตามกรอบและขั้นตอนที่มูลนิธิฯกำหนด
 2. จัดทำเอกสาร บันทึกข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเด็กในโครงการที่มูลนิธิฯให้ความช่วยเหลือ
 3. ติดตามผลการช่วยเหลือเด็ก จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และอัพเดตจำนวนเด็กที่ได้รับการดูแลให้กับหัวหน้างานและผู้บริหารทราบ
 4. ประสานงานร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็ก
 5. 5.  งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิฯ
 6. เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก ประจำกรุงเทพ จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. เพศหญิง โสด
 3. การศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
 4. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้
 5. สามารถเก็บรักษาความลับได้อย่างดีเยี่ยม
 6. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
 7. มีทักษะในการแก้ไขปัญหากับเด็ก
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตืนรือร้น กล้าคิดกล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก
 9. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม
 10. พร้อมเรียนรู้และพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
 11. มีความอดทน รอบคอบ รวมถึงมีความละเอียดอ่อนในวัฒนธรรมอื่นๆ
 12. มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
 13. สามารถขับขี่จักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

รายละเอียดการทำงาน

 1. งานดูแลเด็กในบ้านพัก ในด้านต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง
 2. ติดตามเด็กในการควบคุมดูแล รายงานผลการปฏิบัติงาน และสรุปรายงานสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้กับผู้จัดการบ้านพักทราบ
 3. ทำงานและประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็ก
 4. เข้าร่วมประชุมตามกิจกรรมต่างๆ ที่มูลนิธิฯกำหนดให้
 5. รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิฯ

 

**หมายเหตุ: ทุกตำแหน่งงานหากเป็นคริสเตียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ**

 

ผู้สนใจ สมัครโดยตรงที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เดสทินี่ คาแฟ่  ชั้น 2  

เลขที่ 436-437 ถนนสุขสถิตย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หรือส่งประวัติการสมัครงานมาทางอีเมล์ hrthailand@destinyrescue.org 
เบอร์โทรติดต่อ 081-0296440  ในเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์

เวลา 9.00 น. – 11.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น.
เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

Contact : hrthailand@destinyrescue.org

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org