Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ประกาศรับสมัครงาน นักสังคมสงเคราะห์ (ชาย 1 ตำแหน่ง )

Back

Organization :
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 28 May 2014
View : 7313

Deadline : / /

องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เป็นองค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศที่ทำงานเพื่อสังคมเพื่อสร้างโอกาสที่ดีสำหรับกับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในเมืองพร้อมทั้งครอบครัว ชุมชนและสังคม องค์การเฟรนด์ฯ ประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อทำงานในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 ตำแหน่ง
กรอบการทำงาน
นักสังคมสงเคราะห์จะทำงานภายใต้การบังคับบัญชาของผู้จัดการโครงการเพื่อน เพื่อน กรุงเทพฯ โดยมีความรับผิดชอบหลักในการจัดบริการที่ดีที่สุดให้กับเด็ก/เยาวชน ครอบครัวและชุมชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ความรับผิดชอบ
•    ทำงานกับเด็กและเยาวชนในเมืองผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวและชุมชนของพวกเขาเหล่านั้น
•    ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือพื้นฐานแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก เยาวชน ผู้หญิงและครอบครัว
•    จัดกิจกรรมสันทนาการ (เกมส์ กีฬา ศิลปะ) การปฐมพยาบาล การศึกษานอกระบบและการช่วยให้ได้รับการบริการทางสังคมต่างๆ แก่ เด็กในพื้นที่เป้าหมายต่างๆ โดยการทำงานในสถานสงเคราะห์ (government shelters) และชุมชนในกรุงเทพและปริมณฑล
•    ช่วยทีมงานในการพัฒนาสื่อ (IEC) และใช้สื่อการสอนเพื่อการสอนและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ แก่กลุ่มเป้าหมาย
•    ติดตามเยี่ยมเด็กและครอบครัว ที่ทำงานและที่ชุมชน
•    จัดการบริการสังคมรายกรณีศึกให้แก่เด็กและครอบครัว โดยประสานงานกับทีมงานภาคสนาม ทีมงานในสถานสงเคราะห์ ชุมชนและทีมงานผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
•    ช่วยออกแบบและพัฒนาสื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย
•    สำรวจและวิจัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
•    อื่นๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร
•    เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร สัญชาติไทย และวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญาตรี
•    สนใจและต้องการที่จะร่วมทำงานกับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•    สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนและชุมชนได้ดี
•    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ชอบเรียนรู้ มีความยืดหยุ่น  ชอบการทำงานเป็นทีมและพร้อมลุยงานหนัก
•    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
หมายเหตุ: องค์การเฟรนด์ฯ ประเทศไทย พร้อมที่จะจัดการฝึกอบรมให้สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
สถานที่ทำงาน:     ประจำสำนักงานที่กรุงเทพฯ (ทองหล่อและปากเกร็ด)
ระยะเวลาทำงาน: งานประจำ มีระยะทดลองงาน (3 เดือน) ในช่วงแรก

ทั้งนี้เงินเดือนและค่าตอบแทนขึ้นกับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร

ผู้สนใจสามารถส่งอีเมล์จดหมายสมัครงานพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน ประวัติส่วนตัว พร้อมบุคคลอ้างอิงจำนวน 3 ท่านและเงินเดือนที่ต้องการ โปรดส่งอีเมล์มาที่ hr.thailand@friends-international.org เปิดสมัครถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2557

องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล (www.friends-international.org)  จะคัดเลือกผู้สมัครโดยยึดหลักความรู้ความสามารถเป็นสำคัญ และผู้สมัครทุกคนจะได้รับโอกาสในการคัดเลือกโดยเท่าเทียมกัน

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองเด็กองค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล
 

Contact :