Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่จำนวน 2 อัตรา

Back

Organization : สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 27 May 2014
View : 4239

Deadline : / /

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่จำนวน 2 อัตรา


1.รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
    สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้   และการฝึกอบรม  ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

    หน้าที่และความรับผิดชอบ
        บริหารงานความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ประสานงานความร่วมมือระหว่าง สวท
    กับหน่วยงานต่างประเทศองค์กรให้ทุน และให้บริการสารสนเทศต่างประเทศ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.    ติดต่อประสานงาน สร้างความร่วมมือ และรักษาการติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศอย่าง
สม่ำเสมอต่อเนื่อง
2.    อำนวยความสะดวก สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการลงนามในสัญญากับ
หน่วยงานต่างประเทศ / จัดอบรม ประชุม สัมมนา และดูงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
3.    รวบรวม และคัดเลือกงานของ สวท รวมถึงข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เพื่อเผยแพร่แก่บุคคล
และหน่วยงานภายนอก
4.    รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ สรุปรายงาน เผยแพร่ และเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่กิจกรรม
และงานของ สวท แก่ผู้อำนวยการสมาคมฯ รองผู้อำนวยการสมาคมฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสมาคมฯ
และสำนักต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.    ทำรายงานโครงการและกิจกรรมของ สวท เป็นภาษาต่างประเทศ
6.    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.    ได้รับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ   
     รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.    เพศชาย / หญิง หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว 
3.    สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
4.    มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี  
5.    หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6.    มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการ :  ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ, ค่ารักษาพยาบาล
                   เงินสะสมเจ้าหน้าที่,ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าทำงานล่วงเวลา

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ
มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 8  ซอยวิภาวดีรังสิต 44  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 136 (นายยงยุทธ) 
โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : info@ppat.or.th  ppat.bkk@gmail.com, Yongyuth26@gmail.com  และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 25572.รับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการตำแหน่งผู้ประสานงานการติดตามและประเมินผล (M&E Coordinator) จำนวน 1 อัตรา

    สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกเพื่อดำเนินงานโครงการด้านเอดส์ ภายใต้ชื่อโครงการ  “ปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์ โดยบูรณาการการจัดบริการเชิงรุกและเครือข่ายการทำงานให้เข้าสู่กระบวนการกระจายอำนาจในจังหวัดให้ครอบคลุมถ้วนทั่วกลุ่มเป้าหมายและส่งผลอย่างยั่งยืน” (ACHIEVED)  ปีที่ 3 โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557 มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ประสานงานการติดตามและประเมินผล (M&E Coordinator) จำนวน 1 อัตรา โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ประสานงาน ประสานความร่วมมือการกำกับการติดตามหนุนเสริมและการประเมินผล
กับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผนงานการติดตาม หนุนเสริม ประเมินผล
การดำเนินงานโครงการฯ ศึกษาผลสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และวิเคราะห์ผลเพื่อการรายงาน การพัฒนาโครงการฯ
รวมถึงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือในการติดตาม หนุนเสริม
และการประเมินผลของโครงการฯ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.    ประสานความร่วมมือการติดตาม หนุนเสริม และการประเมินผลกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ
เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการฯ
2.    วางแผนงานการติดตามหนุนเสริม การประเมินผลเพื่อความคืบหน้าในการดำเนินงาน
3.    กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบเป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดโครงการฯ
4.    ตรวจสอบ วิเคราะห์ ศึกษาผลสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาโครงการฯ
5.    ประสานงาน รวบรวมข้อมูลต่างๆ กับส่วนแผนงาน การเงิน พัสดุครุภัณฑ์ และส่วนที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ เพื่อศึกษาวิเคราะห์และเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำรายงานโครงการฯ
6.    จัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ รายไตรมาส รายงานประจำปี ราย 18 เดือน และสรุปบทเรียน
การดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี
7.    วิเคราะห์การเบี่ยงเบน ปัญหา ปัจจัยเสี่ยงของโครงการฯ รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ
เพื่อประกอบการตัดสินใจเบิก-จ่ายทุน (Grant Performance Rating and Disbursement)
8.    พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โครงการฯ ในพื้นที่ดำเนินงานเพื่องานด้านการติดตาม หนุนเสริมและประเมินผล
9.    พัฒนาระบบ เครื่องมือการติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ
10.    ปฏิบัติงานอืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.    วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 
2.    อายุไม่เกิน 45 ปี
3.    หากเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4.    มีความสามารถในการวิเคราะห์แผนงาน และปัญหาการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม
5.    มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
6.    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
7.    สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
8.    สามารถพูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
9.    หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับงาน เอชไอวี/เอดส์
    โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อนามัยการเจริญพันธุ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงาน
พร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ 
เลขที่ 8  ซอยวิภาวดีรังสิต 44  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320
ต่อ 136 (นายยงยุทธ) หรือต่อ 158 (นายสมเจตน์) โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : info@ppat.or.th, ppat.bkk@gmail.com Yongyuth26@gmail.com และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557


 

Contact :