ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปเว็บไซต์ thaingo.org จะขึ้นค่าประกาศรับสมัครงานเป็น 200 บาทรวมค่าจัดส่งใบเสร็จ

From October 1, 2016 the advertising service fee on the website ThaiNGO.org will be charged for 200 Bath per post(not per job). This service fee is includes sending a receipt to your Organization.

read more

งานแวดวงเอ็นจีโอ / NGO Jobs

New Job
  รับสมัครด่วน หลายอัตรา

  Organization : มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  Date : 23 Mar 2017
  View : 78  Communication Officer (Thai national only)

  Organization : Right To Play Thailand Foundation
  Date : 23 Mar 2017
  View : 91


  International Finance Officer, Myanmar

  Organization : International Commission of Jurists (ICJ)
  Date : 23 Mar 2017
  View : 55


  ที่ปรึกษำเพื่อดำเนินกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล

  Organization : สำนักงำนคำทอลิกสงเครำะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)
  Date : 23 Mar 2017
  View : 51


  รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน หรือบุคคลทั่วไป ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการชั่วคราว

  Organization : สำนักงำนคำทอลิกสงเครำะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)
  Date : 23 Mar 2017
  View : 52


  Supply Chain Solution Specialist (Urgently Required)

  Organization : The Border Consortium (TBC)
  Date : 22 Mar 2017
  View : 123  Vacancy – UNODC

  Organization : UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific
  Date : 22 Mar 2017
  View : 392


  Laboratory Specialist

  Organization : FHI 360
  Date : 22 Mar 2017
  View : 62


  ผู้ช่วยนักวิจัย (Assistant researcher)

  Organization : กลุ่มงานป้องกัน (Prevention Department) ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
  Date : 22 Mar 2017
  View : 149  Community Development Expert

  Organization : APCDFoundation.org
  Date : 22 Mar 2017
  View : 192


  Human Resources Assistant (Temporary Contract, 3 months), Bangkok

  Organization : The International Rescue Committee (IRC)
  Date : 21 Mar 2017
  View : 219


  Senior Medical Referral Officer, Mae Sot

  Organization : The International Rescue Committee (IRC)
  Date : 21 Mar 2017
  View : 103


  Senior Health Information System Officer, Mae Sot

  Organization : The International Rescue Committee (IRC)
  Date : 21 Mar 2017
  View : 104


  Reproductive and Child Health Midwife, Mae Sot

  Organization : The International Rescue Committee (IRC)
  Date : 21 Mar 2017
  View : 74


  Emergency Medical Referral Translation Assistant, Mae Sot (6 positions)

  Organization : The International Rescue Committee (IRC)
  Date : 21 Mar 2017
  View : 115  Social Media Officer (Thai national only)

  Organization : WWF-Thailand
  Date : 21 Mar 2017
  View : 171


   About Us

   เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

   Contact us

   : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

   : 02-3144112-3, 02-3183959

   : 02-7181850

   : webmaster@thaingo.org

   : www.thaingo.org

   ThaiNGO Team

   นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
   เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

   นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
   เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

   : webmaster@thaingo.org

   Login