สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

ประชาสัมพันธ์ / Public Relation

Back

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม” (Mixed method for Science research)

หลักการและเหตุผล

                การวิจัยทางสังคมศาสตร์ คือ การศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยระบบและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์และสังคม เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม หรือก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ปัจจุบันนักวิจัย และนักวิชาการให้การยอมรับกับการวิจัยแบบผสมผสานเป็นอย่างมาก เป็นการผนวกรวมการวิจัยสองรูปแบบ คือ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพของการวิจัยจากการนำข้อดีและข้อเด่นของการวิจัยทั้งสองรูปแบบมาผนวกรวมกัน ด้วยเหตุนี้สมาคมนักวิจัยจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม” (MixedMethod)ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ในกระบวนการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปทำวิจัยด้วยตนเอง ทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท เอก หรือเขียนรายงานการวิจัยให้ได้มาตรฐานในระดับสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

                     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ในกระบวนการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยด้วยตนเอง ทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก โท หรือเขียนรายงานการวิจัยให้ได้มาตรฐาน

กลุ่มเป้าหมาย

                       นักวิจัย นักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ

ระยะเวลา

                          วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2559

                            

รูปแบบการอบรม

                                บรรยาย ปฏิบัติการเขียน และ ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

วิทยากร

                             รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าลงทะเบียน

                                จำนวน 3,900 บาท (สมาชิก) ทั่วไป 4,400 บาท

 

สมัครได้ที่ สมาคมนักวิจัย โทรศัพท์ 02 579 0787, 087 931 5303, 081 8340714

หลักการและเหตุผล

                การวิจัยทางสังคมศาสตร์ คือ การศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยระบบและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์และสังคม เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม หรือก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ปัจจุบันนักวิจัย และนักวิชาการให้การยอมรับกับการวิจัยแบบผสมผสานเป็นอย่างมาก เป็นการผนวกรวมการวิจัยสองรูปแบบ คือ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพของการวิจัยจากการนำข้อดีและข้อเด่นของการวิจัยทั้งสองรูปแบบมาผนวกรวมกัน ด้วยเหตุนี้สมาคมนักวิจัยจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม” (MixedMethod)ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ในกระบวนการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปทำวิจัยด้วยตนเอง ทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท เอก หรือเขียนรายงานการวิจัยให้ได้มาตรฐานในระดับสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

                     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ในกระบวนการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยด้วยตนเอง ทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก โท หรือเขียนรายงานการวิจัยให้ได้มาตรฐาน

กลุ่มเป้าหมาย

                       นักวิจัย นักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ

ระยะเวลา

                          วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2559

                            

รูปแบบการอบรม

                                บรรยาย ปฏิบัติการเขียน และ ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

วิทยากร

                             รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าลงทะเบียน

                                จำนวน 3,900 บาท (สมาชิก) ทั่วไป 4,400 บาท

 

สมัครได้ที่ สมาคมนักวิจัย โทรศัพท์ 02 579 0787, 087 931 5303, 081 8340714

Views : 6266

07 Sep 2016

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org