ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปเว็บไซต์ thaingo.org จะขึ้นค่าประกาศรับสมัครงานเป็น 200 บาทรวมค่าจัดส่งใบเสร็จ

From October 1, 2016 the advertising service fee on the website ThaiNGO.org will be charged for 200 Bath per post(not per job). This service fee is includes sending a receipt to your Organization.

read more

ประชาสัมพันธ์ / Public Relation

Back

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม” (Mixed method for Science research)

หลักการและเหตุผล

                การวิจัยทางสังคมศาสตร์ คือ การศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยระบบและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์และสังคม เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม หรือก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ปัจจุบันนักวิจัย และนักวิชาการให้การยอมรับกับการวิจัยแบบผสมผสานเป็นอย่างมาก เป็นการผนวกรวมการวิจัยสองรูปแบบ คือ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพของการวิจัยจากการนำข้อดีและข้อเด่นของการวิจัยทั้งสองรูปแบบมาผนวกรวมกัน ด้วยเหตุนี้สมาคมนักวิจัยจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม” (MixedMethod)ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ในกระบวนการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปทำวิจัยด้วยตนเอง ทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท เอก หรือเขียนรายงานการวิจัยให้ได้มาตรฐานในระดับสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

                     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ในกระบวนการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยด้วยตนเอง ทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก โท หรือเขียนรายงานการวิจัยให้ได้มาตรฐาน

กลุ่มเป้าหมาย

                       นักวิจัย นักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ

ระยะเวลา

                          วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2559

                            

รูปแบบการอบรม

                                บรรยาย ปฏิบัติการเขียน และ ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

วิทยากร

                             รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าลงทะเบียน

                                จำนวน 3,900 บาท (สมาชิก) ทั่วไป 4,400 บาท

 

สมัครได้ที่ สมาคมนักวิจัย โทรศัพท์ 02 579 0787, 087 931 5303, 081 8340714

หลักการและเหตุผล

                การวิจัยทางสังคมศาสตร์ คือ การศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยระบบและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์และสังคม เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม หรือก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ปัจจุบันนักวิจัย และนักวิชาการให้การยอมรับกับการวิจัยแบบผสมผสานเป็นอย่างมาก เป็นการผนวกรวมการวิจัยสองรูปแบบ คือ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพของการวิจัยจากการนำข้อดีและข้อเด่นของการวิจัยทั้งสองรูปแบบมาผนวกรวมกัน ด้วยเหตุนี้สมาคมนักวิจัยจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม” (MixedMethod)ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ในกระบวนการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปทำวิจัยด้วยตนเอง ทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท เอก หรือเขียนรายงานการวิจัยให้ได้มาตรฐานในระดับสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

                     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ในกระบวนการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยด้วยตนเอง ทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก โท หรือเขียนรายงานการวิจัยให้ได้มาตรฐาน

กลุ่มเป้าหมาย

                       นักวิจัย นักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ

ระยะเวลา

                          วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2559

                            

รูปแบบการอบรม

                                บรรยาย ปฏิบัติการเขียน และ ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

วิทยากร

                             รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าลงทะเบียน

                                จำนวน 3,900 บาท (สมาชิก) ทั่วไป 4,400 บาท

 

สมัครได้ที่ สมาคมนักวิจัย โทรศัพท์ 02 579 0787, 087 931 5303, 081 8340714

07 Sep 2016

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

: มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

: 02-3144112-3, 02-3183959

: 02-7181850

: webmaster@thaingo.org

: www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

: webmaster@thaingo.org

Login