ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปเว็บไซต์ thaingo.org จะขึ้นค่าประกาศรับสมัครงานเป็น 200 บาทรวมค่าจัดส่งใบเสร็จ

From October 1, 2016 the advertising service fee on the website ThaiNGO.org will be charged for 200 Bath per post(not per job). This service fee is includes sending a receipt to your Organization.

read more

ประชาสัมพันธ์ / Public Relation

Back

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย รุ่นที่ 8

หลักการและเหตุผล

          ทักษะการใช้งานโปรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยถือเป็นสมรรถนะสำคัญที่สุดสมรรถนะหนึ่งของการเป็นนักวิจัยที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต ปัจจุบันมีโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากมายในท้องตลาด ที่นักวิจัยสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวใจแห่งความสำเร็จในการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยยุคปัจจุบันจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกใช้เทคนิคทางสถิติและการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปที่ถูกต้องเหมาะสมกับโครงการวิจัย

โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป SPSS for Windows เป็นโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย ราคาสมเหตุผล และเป็นโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปที่มีความน่าเชื่อถือเพราะได้รับการยอมรับวงการวิชาการระดับโลก เหมาะสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยตั้งแต่งานวิจัยระดับสาระนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ จนถึงงานวิจัยระดับชาติและงาน.วิจัยระดับนานาชาติเนื่องจาการใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป SPSS for Windows สามารถวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยได้ย่างถูกต้อง รวดเร็ว และน่าเชื่อถือมากกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการคำนวณมือ ที่นักวิจัยจำนวนมากประสบปัญหาในเรื่องการสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่าย และยังเกิดความผิดพลาดได้ง่าย มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าการใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป SPSS for Windows 

สมาคมนักวิจัยเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการใช้งานโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป SPSS for Windows  ให้แก่นักวิจัยทุกระดับจึงขอเสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริงด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย SPSS for Windows เพื่อพัฒนานักวิจัยทุกระดับที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และสมรรถนะสามสามารถในการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมได้จริงหลังจากได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวนี้แล้ว

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม

พัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้ทราบเทคนิคการใช้โปรแกรม SPSS for Windowsวิเคราะห์ข้อมูล แบบมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง

พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีทักษะการใช้งานโปรแกรม SPSS for Windows เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณได้อย่างถูกต้องแบบมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม SPSS for Windows ได้อย่างถูกต้องแบบมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ผ่านการอบรมทราบเทคนิคการใช้โปรแกรมสถิติSPSS for Windows เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ และสามารถนำเทคนิคการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ไปประยุกต์ใช้งานวิจัยเชิงปริมาณได้จริง

ผู้ผ่านการอบรมมีทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมสถิติ SPSS for Windowsเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณได้อย่างถูกต้อง

ผู้ผ่านการอบรมสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสถิติ SPSS for Windows ได้อย่างถูกต้อง

สมาคมนักวิจัยได้แสดงบทบาทการเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่พัฒนาสมรรถนะการวิจัยให้แก่นักวิจัยไทยทุกระดับ

 

วิทยากร: ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์

วันที่: 17-18 ธันวาคม 2559

สถานที่: KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

สนใจเข้าร่วมหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-9427522, 02-5790787, www.ar.or.th

06 Sep 2016

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

: มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

: 02-3144112-3, 02-3183959

: 02-7181850

: webmaster@thaingo.org

: www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

: webmaster@thaingo.org

Login