Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ประชาสัมพันธ์ / Public Relation

มูลนิธิกองทุนไทย องค์กรสาธารณประโยชน์ดำเนินงานโดยไม่แสวงหาผลกำไร ได้ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเรามีความเชื่อมั่นว่าชุมชนที่อาศัยอยู่กับป่าหรือคนต้นน้ำไม่ได้เป็นผู้ทำลายแต่เป็นผู้ที่ดูแลและรักษาป่าและต้นน้ำให้เราคนเมืองได้ใช้ประโยน์ร่วมกัน

ในปี 2547 มูลนิธิกองทุนไทยได้ริเริ่มการมอบรางวัล“สนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า” หรือ รางวัลป่างามฯ โดยการสนับสนุนของธนาคารไทยพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ยกย่อง เป็นกำลังใจ เผยแพร่งานและเป็นทุนต่อยอดการทำงานให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนขนาดเล็ก องค์กรชุมชน กลุ่มเด็ก เยาวชน ที่ทำกิจกรรมเพื่อการดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ป่า แบบมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ใน รูปแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความเชื่อของชุมชน และความต้องการของแต่ละพื้นที่ เช่น การปลูกป่า ป่าชายเลน การทำแนวป้องกันไฟป่า การบวชป่า จัดศูนย์การเรียนแลป่าชุมชน จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติฝายชะลอความชื้น ธนาคารพันธุ์ไม้ท้องถิ่น กิจกรรมดูแลป่าต้นน้ำการป้องกันไฟป่า ฯลฯ โดยมุ่งเน้นไปที่ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างในการนำไปประยุกต์ใช้ได้

รางวัลนี้มอบให้แก่ใคร

           รางวัลนี้มอบให้แก่ องค์กรชุมชน กลุ่มเยาวชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาสังคมระดับรากหญ้า ที่ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีรูปธรรมชัดเจน สามารถถ่ายทอดประสบการณ์เทคนิคในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า อย่างมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน รางวัลละ 50,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดใบสมัคร

Views : 7864

01 Sep 2016