ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปเว็บไซต์ thaingo.org จะขึ้นค่าประกาศรับสมัครงานเป็น 200 บาทรวมค่าจัดส่งใบเสร็จ

From October 1, 2016 the advertising service fee on the website ThaiNGO.org will be charged for 200 Bath per post(not per job). This service fee is includes sending a receipt to your Organization.

read more

แหล่งทุน / Grant

Back

ขอเชิญร่วมส่งโครงการเพื่อรับการคัดเลือกรับรางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 12

รางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ประจำปี 2559

ความเป็นมา

มูลนิธิกองทุนไทย องค์กรสาธารณประโยชน์ดำเนินงานโดยไม่แสวงหาผลกำไร ได้ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเรามีความเชื่อมั่นว่าชุมชนที่อาศัยอยู่กับป่าหรือคนต้นน้ำไม่ได้เป็นผู้ทำลายแต่เป็นผู้ที่ดูแลและรักษาป่าและต้นน้ำให้เราคนเมืองได้ใช้ประโยน์ร่วมกัน

ในปี 2547 มูลนิธิกองทุนไทยได้ริเริ่มการมอบรางวัล“สนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า” หรือ รางวัลป่างามฯ โดยการสนับสนุนของธนาคารไทยพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ยกย่อง เป็นกำลังใจ เผยแพร่งานและเป็นทุนต่อยอดการทำงานให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนขนาดเล็ก องค์กรชุมชน กลุ่มเด็ก เยาวชน ที่ทำกิจกรรมเพื่อการดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ป่า แบบมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ใน รูปแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความเชื่อของชุมชน และความต้องการของแต่ละพื้นที่ เช่น การปลูกป่า ป่าชายเลน การทำแนวป้องกันไฟป่า การบวชป่า จัดศูนย์การเรียนแลป่าชุมชน จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติฝายชะลอความชื้น ธนาคารพันธุ์ไม้ท้องถิ่น กิจกรรมดูแลป่าต้นน้ำการป้องกันไฟป่า ฯลฯ โดยมุ่งเน้นไปที่ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างในการนำไปประยุกต์ใช้ได้

รางวัลนี้มอบให้แก่ใคร

            รางวัลนี้มอบให้แก่ องค์กรชุมชน กลุ่มเยาวชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาสังคมระดับรากหญ้า ที่ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีรูปธรรมชัดเจน สามารถถ่ายทอดประสบการณ์เทคนิคในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า อย่างมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน รางวัลละ 50,000 บาท

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัล

องค์กรผู้เสนอโครงการ ต้องปฏิบัติงานในชุมชนนั้นมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และมีคณะกรรมการและคณะทำงานของกลุ่มที่ชัดเจน

มีความชัดเจนของผลงานและความสำเร็จที่ผ่านมา  ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ในประเด็นดังต่อไปนี้

ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่

บทเรียนที่เป็นเทคนิค หรือ นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

มีความชัดเจนของโครงการและแผนงานที่ชุมชนจะดำเนินงานต่อไป  (แนวทางที่จะต่อยอดและขยายผล)

มีความชัดเจนของวิธีการและตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลโครงการ

ไม่เป็นโครงการศึกษาวิจัย

ข้อเสนอโครงการต้องไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ เอ 4 (ไม่ต้องเย็บเข้าเล่ม)

 

ระยะเวลา

            เปิดรับข้อเสนอโครงการ                                                       วันนี้ – 30 กันยายน 2559

            การพิจารณาตัดสินให้รางวัล                                                  สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2559    

            ประกาศผลการตัดสิน                                                          1 พฤศจิกายน 2559            

            พิธีมอบรางวัล                                                                    20 ธันวาคม 2559

การพิจารณาตัดสิน และการมอบรางวัล

การพิจารณาตัดสินให้รางวัล โดยคณะกรรมการพิจารณาโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  และผู้แทนจากมูลนิธิกองทุนไทย  สำหรับปี 2559 นี้ มีจำนวน 10-15 รางวัล

โครงการที่ได้รับการพิจารณาตัดสินให้รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท  โดยผู้แทนของโครงการ จะต้องเข้ามารับมอบรางวัล วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ในงาน “ป่างาม น้ำใส ร่วมใจรักษ์” ณ ลานนิทรรศการหน้าหอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักรัชโยธิน กรุงเทพมหานคร

รับแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tff.or.th 

ส่งข้อเสนอโครงการ ได้ทั้งทางไปรษณีย์ และทาง e-mail

ทางไปรษณีย์ ที่  

คุณวิลาศินี ศรีวงษา (เปรี้ยว)

โครงการรางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า

มูลนิธิกองทุนไทย เลขที่ 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310        

ทาง E-mail ที่   lemon.preaw14@gmail.com

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณวิลาศินี ศรีวงษา (เปรี้ยว)

โทรศัพท์ 02-314-4112-3 ต่อ 510 / e-mail: lemon.preaw14@gmail.com

มือถือ 092-252-7932

 

ปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2559

13 Jul 2016

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

: มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

: 02-3144112-3, 02-3183959

: 02-7181850

: webmaster@thaingo.org

: www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

: webmaster@thaingo.org

Login