สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

แหล่งทุน / Grant

Back

การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ เกษตรศาสตร์เชิงระบบ

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนสันบสุนการวิจัย "การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรท้องถิ่น เพื่อการจัดการการผลิตทางเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน  ในพื้นที่จังหวัดน่าน" เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนศักยภาพทางการศึกษาให้แก่่ผู้ที่มีถิ่นฐานภูมิลำเนาในจังหวัดน่าน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของจังหวัดน่านต่อไป

ประเภททุน: ทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท นานาชาติ หลักสูตร "เกษตรศาสตร์เชิงระบบ" (การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) ระยะ 2 ปี จำนวน 2 ทุนๆละ 400,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

- มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษที่เพียงพอสำหรับการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ

- มีความสนใจทางด้านการพัฒนาเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

- ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานในการทำงานร่วมกับชุมชน กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

- ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนที่ผ่านคุณสมบัติมากกว่าจำนวนทุนที่กำหนดไว้ จะให้การพิจารณาผู้สมัครที่มีถิ่นฐานในจังหวัดน่านเป็นอันดับแรก

เงื่อนไขการขอรับทุน:

- ช่วยงานวิจัยของโครงการฯ ในฐานะนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยในระหว่างที่ทำการศึกษา

- มีความสนใจที่จะทำการศึกษาวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อที่สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฯ

รายละเอียดการติดต่อ:

ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Email: panomsakp@gmail.com panomsak.p@cmu.ac.th

Phone: 0815317173

 

Views : 8414

07 Aug 2015

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org