ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปเว็บไซต์ thaingo.org จะขึ้นค่าประกาศรับสมัครงานเป็น 200 บาทรวมค่าจัดส่งใบเสร็จ

From October 1, 2016 the advertising service fee on the website ThaiNGO.org will be charged for 200 Bath per post(not per job). This service fee is includes sending a receipt to your Organization.

read more

ร่วมปันน้ำใจ / Charity

Back

ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ เข้าร่วมโครงการ

โครงการ "หนังสือ 10,000 เล่ม"

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชมรมจิตอาสา พัฒนายโสธร โดย "นายประดิษฐ์ ประดินันทน์"

สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนในประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภายใน จังหวัดยโสธร


*โดยโรงเรียนภายในอำเภอ ที่มีความประสงค์เข้าร่วมรายการเพื่อรับบริจาคหนังสือ ใน"โครงการหนังสือ 10,000 เล่ม" สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ facebook.com/weloveyasothon หรือทางอีเมล์ pdnthailand@Gmail.com

หลักการและเหตุผล
เยวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นทรัพยากรบุคคลที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่งคง ในอนาคต การพัฒนาเด็ก ควรจะมุ่งส่งเสริมให้เด็กมีความขยันหมั่นศึกษาหาความรู้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันรู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีคุณธรรมจริยธรรม
การที่จะทำให้สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้จะต้องทำให้เด็กที่ขาดโอกาสได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือ ตำรา และเอกสารต่างฯได้ง่ายขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางการอ่าน และการเขียน และเสริมสร้างจินตนาการในการเรียนรู้ต่อไป
ดังนั้น ทางผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านการพัฒนคุณภาพของเด็กดังกล่าว จึงเห็นพ้องกันให้จัดตั้ง "โครงการหนังสือ 10,000 เล่ม" ขึ้นเพื่อที่จะนำหนังสือไปบริจาคให้กับห้องสมุดในโรงเรียนต่างๆ ภายในอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนต่อไป

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการทำคุณประโยชน์แก่ถิ่นฐานภูมิลำเนา
2.เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อโรงเรียน
3.เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง
4.เพื่อเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เสริมแก่รุ่นน้อง
5.เพื่อให้น้องๆมีโอกาสพัฒนาทักษะการอ่าน และเขียน
6. เพื่อกระตุ้นให้น้องๆ เห็นความสำคัญกับการเรียนรู้มากขึ้น


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กนักเรียนสามารถนำทักษะ และความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองมากขึ้น
2. เด็กนักเรียนมีความตื่นตัวในด้านการอ่าน และเขียนมากขึ้น


ระยะเวลาการดำเนินงาน
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558

วิธีการดำเนินงาน
1.ขอรับบริจากหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ และคนทั่วไป
2.ส่งมอบหนังสือให้ผู้อำนวยการหรือตัวแทนของโรงเรียน
หากท่านประสงค์จะบริจาค สามารถจัดส่งมาได้ที่ "โครงการหนังสือ 10,000 เล่ม"(บริจาคหนังสือ) บ้านเลขที่ 17/2 หมู่ 3 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว หจังหวัดยโสธร 35150


หมายเหตุ : ไม่รับบริจาคเป็นเงินในทุกกรณีครับ

https://www.facebook.com/weloveyasothon

15 Jul 2015

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

: มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

: 02-3144112-3, 02-3183959

: 02-7181850

: webmaster@thaingo.org

: www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

: webmaster@thaingo.org

Login