Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

/

Speaking-english.com ได้จัดให้มีโครงการออกค่ายอาสาฯภาษาอังกฤษ มีวัตุถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนหันมาพัฒนาตนเองด้านการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ช่วงเวลาจัดค่ายเป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์ในระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม 58 ในเขตจังหวัดภาคกลาง

ลักษณะค่ายเป็นการใช้กิจกรรมที่สนุกสนานในการเพิ่มทักษะให้นักเรียน เช่น การฟัง การอ่านจับใจความ การพูดโต้ตอบ การเขียนเบื้องต้น เป็นต้น ดำเนินกิจกรรมต่างๆโดยอาสาสมัครที่ผ่านการทำ Workshop กับทางทีมงาน อาสาสมัครสามารถเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น พร้อมทั้งได้รับการอบรมการทำค่าย การนำกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครคนอื่นๆจากทีมงานของเรา เรียนรู้หลักการทำงานเป็นทีม ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักเพื่อนใหม่ เสื้อทีม และ ประกาศนียบัตรที่รับรองโดยโรงเรียนที่ไปออกค่ายอาสาฯ

ต้องการอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มาเข้ารับการอบรมการทำค่าย

1. มีจิตอาสา ทำงานเพื่อสังคม
2. ชายหรือหญิง มีอายุระหว่าง 18-30 ปี
3. มีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
4. มีเวลาว่างวันเสาร์หรืออาทิตย์ ช่วงเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 58 (
5. รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก

วิธีการสมัคร
1. ส่งเรซูเม่ หรือประวัติส่วนตัวสั้นๆ มาที่อีเมล info@speakin-english.com
2. รอการติดต่อกลับจากทางทีมงานเพื่อนัดวันสัมภาษณ์และวันอบรมการทำค่าย

จึงขอความร่วมมือในการใช้พื้นที่หน้าเว็บไซด์และเฟชบุ๊คของ Volunteer Spirit ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ไม่ทราบว่ามีค่าใช้จ่ายในการประชาสมันพันธ์นี้หรือไม่และต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ

รัชวรรณ (นุ่น) 02-6688-268
Administrative Assistant
www.speaking-english.com

Views : 16837

15 Jul 2015