สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

แหล่งทุน / Grant

Back

ขอเชิญร่วมส่งโครงการเพื่อรับการคัดเลือกรับรางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 11

ความเป็นมา

                ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนับวันจะถูกทำลายมากขึ้นเรื่อยๆ ความเสื่อมโทรมของแหล่งทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น มลพิษทางน้ำ อากาศ ขยะ ฯลฯ ไปจนถึงภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ผลกระทบที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลมาจากการทำลายธรรมชาติ  โดยมีมนุษย์เป็นตัวการสำคัญ  และด้วยความตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้น จึงได้มีกลุ่มบุคคล ชุมชนจำนวนไม่น้อยพยายามที่จะฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า บางชุมชนใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเพื่อดูแลรักษาทรัพยากร ซึ่งเปรียบเสมือนชีวิตของชุมชนไว้ให้ลูกหลานได้ใช้สืบไป

ด้วยความคิดที่ว่า “สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของคนทุกคน” มูลนิธิกองทุนไทย ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่สนับสนุนและดำเนินงานให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูดิน น้ำ ป่า ของชุมชน ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)  จึงได้ริเริ่มการให้รางวัล “สนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า” ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุน ยกย่อง เป็นกำลังใจ และเผยแพร่ผลงานของกลุ่ม องค์กรชุมชน เยาวชน ที่มีการดูแลรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ป่า แบบมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นไปที่ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างในการนำไปประยุกต์ใช้ได้

รางวัลนี้มอบให้แก่ใคร

            รางวัลนี้มอบให้แก่ องค์กรชุมชน กลุ่มเยาวชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาสังคมระดับรากหญ้า ที่ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีรูปธรรมชัดเจน สามารถถ่ายทอดประสบการณ์เทคนิคในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า อย่างมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน รางวัลละ 50,000 บาท

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัล

องค์กรผู้เสนอโครงการ ต้องปฏิบัติงานในชุมชนนั้นมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และมีคณะกรรมการและคณะทำงานของกลุ่มที่ชัดเจน

มีความชัดเจนของผลงานและความสำเร็จที่ผ่านมา  ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ในประเด็นดังต่อไปนี้

ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่

บทเรียนที่เป็นเทคนิค หรือ นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

มีความชัดเจนของโครงการและแผนงานที่ชุมชนจะดำเนินงานต่อไป  (แนวทางที่จะต่อยอดและขยายผล)

มีความชัดเจนของวิธีการและตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลโครงการ

ไม่เป็นโครงการศึกษาวิจัย

ข้อเสนอโครงการต้องไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ เอ 4 (ไม่ต้องเย็บเข้าเล่ม)

 

 

ระยะเวลา

เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันนี้ – 15 ตุลาคม 2558

การพิจารณาตัดสินให้รางวัล สัปดาห์ที่ 26 ตุลาคม 2558 

ประกาศผลการตัดสิน 2 พฤศจิกายน 2558            

พิธีมอบรางวัล 1 ธันวาคม 2558

การพิจารณาตัดสิน และการมอบรางวัล

การพิจารณาตัดสินให้รางวัล โดยคณะกรรมการพิจารณาโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  ผู้แทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  และผู้แทนจากมูลนิธิกองทุนไทย

โครงการที่ได้รับการพิจารณาตัดสินให้รางวัล จะได้รับประกาศเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท  โดยผู้แทนของโครงการ จะต้องเข้ามารับรางวัลวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ในงาน “ป่างาม น้ำใส ร่วมใจรักษ์” ณ ลานนิทรรศการหน้าหอประชุมมหิศร  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สำนักรัชโยธิน กรุงเทพมหานคร

การรับข้อเสนอโครงการ

ส่งข้อเสนอโครงการ ได้ทั้งทางไปรษณีย์ และทาง e-mail

ทางไปรษณีย์ ที่   

คุณวิลาศินี ศรีวงษา (เปรี้ยว)

โครงการรางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า

มูลนิธิกองทุนไทย   เลขที่ 2044/23   ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  

เขตห้วยขวาง   กรุงเทพฯ   10310 

 

ทาง E-mail ที่   lemon.preaw14@gmail.com

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณวิลาศินี ศรีวงษา (เปรี้ยว)

โทรศัพท์ 02-314-4112-3 ต่อ 510 หรือ 511 / e-mail : lemon.preaw14@gmail.com

มือถือ 092-252-7932

คุณลัดดา วิไลศรี (เปิ้ล)

โทรศัพท์ 086-788-2606

>> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<

หมดเขตรับโครงการ  15 ตุลาคม 2558

Views : 5359

30 Sep 2015

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org