Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ประชาสัมพันธ์ / Public Relation

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวแทนจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และผู้นำด้านป่าไม้จากทั่วโลก ตบเท้าเข้าร่วมงานประชุมป่าไม้โลกครั้งที่ 14 ที่เมืองเดอร์บัน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้โดยมุ่งหวังจัดสรรและกำหนดนโยบายป่าไม้โลกให้เท่าเทียมกัน

7 กันยายน 2558

การประชุมป่าไม้ระดับโลกครั้งที่14 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2558 ณ เมืองเดอร์บัน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง มีตัวแทนจากภาครัฐ ผู้นำด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชนจากหลายประเทศทั่วโลกกว่าสี่พันคนยืนยันเข้าร่วม โดยให้ให้การตระหนักถึงประเด็นหลักที่ว่า “การลงทุนส่งเสริมด้านป่าไม้เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมระดับโลกใหญ่ที่สุด ซึ่งจัดขึ้นทุก 6 ปี โดยมีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ จะเข้าร่วมประชุมเพื่อถกถึงปัญหาสำคัญต่างๆ เช่น ศักยภาพในการจัดการป่าไม้ด้วยตนเองเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของคนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ปัญหาโลกร้อน และนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านป่าไม้ อีกทั้งยังเป็นเวทีพูดคุยสำคัญสำหรับผู้นำภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้ระดับสูงกว่า 20 คน เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตด้านป่าไม้โลก และมุ่งรณรงค์ให้มีการลงทุนส่งเสริมด้านป่าไม้ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญของการดำเนินงานสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals: SDGs ต่อไป

การประชุมนี้เป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในทวีปแอฟริกาโดยเลือกจัดขึ้นที่ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือระหว่างประเทศในปี พ.ศ.2505ของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้  โดยจะมีการกล่าวปาฐกถาและแสดงวิสัยทัศน์ในประเด็นการจัดการธรณีในทวีปแอฟริกาจาก CycrilRamaposa, ผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เจ้าชายลอร์เรน มกุฏราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม ทูตพิเศษจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติและ NkosazanaDlamini-Zuma ประธานคณะกรรมาธิการสหภาพแอฟริกา อีกทั้งยังร่วมกันเป็นสักขีพยานในการเปิดงานประชุมเวทีป่าไม้โลกครั้งนี้ด้วย

อีกทั้ง ยังมีเวทีแถลงผลรายงาน “การประเมินสถานการณ์ทรัพยากรด้านป่าไม้โลกในรอบ 25 ปีเพื่อหาข้อมูลสำคัญที่นำไปสู่การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน”โดย Jose Graziano Da Silva ผู้อำนวยการจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ

ผลของการประชุมป่าไม้โลกครั้งนี้มุ่งหวังให้ประชาคมโลกร่วมกันกำหนดอนาคตป่าไม้และวิสัยทัศน์ปี2593ด้านการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นแนวทางเพื่อนำไปสู่เวทีการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC COP21) ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงปารีสในเดือนธันวาคมนี้

ดร.ทินท์ ลวิน ทอง ผู้อำนวยการศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) เปิดเผยข้อมูลและแนวคิดที่น่าสนใจว่า " รีคอฟมาร่วมงานประชุมเวทีป่าไม้โลกครั้งนี้ เพื่อเน้นย้ำให้ทุกเสียงและข้อเสนอแนะจากประสบการณ์ของตัวแทนท้องถิ่นนั้นได้รับการรับฟังและพิจารณาจากผู้นำที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านป่าไม้ระดับโลก ขณะที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับข้องกับป่าไม้เห็นพ้องกับแนวทางการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และมีความพยายามที่จะแลกเปลี่ยนหาบทสรุปว่า เราจะเดินไปทิศทางไหนซึ่งเราเองต้องตระหนักถึงผู้คนที่มีฐานะยากจนอีกกว่า 350 ล้านคนจากทั่วโลกที่ต้องพึ่งพาและฝากชีวิตไว้กับผืนป่า และผู้คนส่วนใหญ่กว่า 1.6 พันล้านคนต้องพึ่งพาพวกเขาอีกทอดหนึ่งซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้ไม่สามารถปฏิเสธได้ คนที่อาศัยอยู่กับป่านั้นถือว่ามีความรู้ด้านการจัดการป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะองค์ความรู้และประสบการณ์เกิดจากสิ่งที่พบเจอและบทเรียนที่สั่งสมจากรุ่นต่อรุ่น ซึ่งความรู้นี้มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้จริง ดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่มีศักยภาพเพียงพอและพึ่งพิงผืนป่าอีกทั้งบางคนยังเป็นผู้นำและกำหนดนโยบายนั้นถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกัน และลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ"

และครั้งนี้นับเป็นโอกาสและพื้นที่สำคัญยิ่งสำหรับการมีส่วนร่วมจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยทางศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) และองค์กรร่วมจัดได้คัดเลือกตัวแทนผู้เข้าร่วม 6คน (เมียนมาร์, กัมพูชา, เวียดนามและไทย) จากท้องถิ่นและชุมชนด้านป่าไม้ กลุ่มเกษตรรายย่อยสมาชิกป่าชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในงานประชุมเตรียมความพร้อมระดับภูมิภาคที่กรุงเทพฯ ในเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา ให้ออกเดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่รีคอฟอีกจำนวน 7 คน ซึ่งทั้งหมดจะเป็นตัวแทนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมกันออกเสียงแสดงความคิดเห็นเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 25 เวทีย่อย รวมถึงเป็นตัวแทนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “I am the Forest” ในวันที่ 8 กันยายนนี้ ณ ห้อง 11 CDE เวลา 19.30 น. (ศูนย์ประชุมนานาชาติเมืองเดอร์บัน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้) ซึ่งถือเป็นเวทีจากตัวแทนชาวบ้านท้องถิ่นที่จะสะท้อนเสียงความต้องการจากชุมชนท้องถิ่นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างแท้จริงซึ่งแต่ละประเทศกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายในประเด็นต่างๆ เพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะในการสร้างความตระหนักรู้ว่าการจัดการดูแลป่าไม้อย่างยั่งยืนนั้นควรเกิดจากระดับท้องถิ่นชุมชนอย่างแท้จริง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กำหนดการการประชุมป่าไม้โลกและเวทีเสวนา “ I am the Forest”   สามารถดูได้ที่ http://www.recoftc.org/events/recoftc-wfc2015

หรือหากสื่อมวลชนสนใจสัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านท้องถิ่นจากเวทีป่าไม้โลก http://us1.campaign-archive1.com/?u=a79eee76ce1869204bc04a12d&id=a0116ae1cd  สามารถติดต่อนัดหมายและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กรุงเทพฯ สุชารัตน์ สถาพรอานนท์ (ภาษาไทย), sucharat.sathapornanon@recoftc.org,โทรศัพท์ +66 (0) 80 897 2125

In Bangkok, Mr. Jephraim Oro, Communication Officer, RECOFTC, +66 (0)80 897 2125 jephraim.oro@recoftc.org (English)

In Durban: Ms. Caroline Liou, Communication Manager, RECOFTC, mobile +66 (0)86 067 3228  caroline.liou@recoftc.org (English)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวทีป่าไม้โลกครั้งที่ 14,www.fao.org/about/meetings/world-forestry-congress/en/ and www.wfc2015.org.za/

ประเทศต่างๆ ในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกมีการพัฒนาประเทศให้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างมากมายต่อป่าไม้และคนในท้องถิ่นชนบท   ทำให้ความต้องการของการใช้ประโยชน์และผลิตภัณฑ์จากป่าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น สวนปาล์ม สวนยาง รวมทั้งการทำเหมือง และทำโครงการพลังงานน้ำต่างๆ  ซึ่งการถางป่าและเผาอย่างไม่หยุดยั้ง จนเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกนับล้านๆ ตัน  ในขณะที่ยังมีคนชนบทในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกมากกว่า 450 ล้านคนที่อาศัยอยู่ใกล้กับป่าและยังคงมีวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพิงป่า รวมทั้งการใช้ประโยชน์และใช้ผลผลิตจากป่าเช่นเดียวกัน, จากข้อมูล กรณีศึกษาและรายงานจาก www.recoftc.org

 

Press release - FOR IMMEDIATE RELEASE

Government ministers, forest decision-makers from around the world gather for the XIV World Forestry Congress in Durban, South Africa

7 September 2015

Durban, South Africa - Government ministers and forest decision-makers from around the world aer gathering for the XIV World Forestry Congress in Durban, South Africa, from 7 to 11 September 2015. The need for governments, civil society and the private sector to boost investment in forests as a key element for sustainable development will be the focus of the Congress, which will include around 4000 people.

 

Under the theme Forests and People: Investing in a Sustainable Future, participants will discuss ways to unleash the full potential of forests to lift rural populations out of poverty, act as buffers against climate change and inspire new technologies and renewable products. Ministers and deputy ministers from around the world will join heads of international and national agencies and several thousand delegates gathering for the Congress, which takes place every six years. Around 20 ministers and deputy ministers will take part in a high-level dialogue on the global forest agenda to explore how investments in forests, forestry and forest communities can best contribute to implementing the Sustainable Development Goals (SDGs).

 

This year’s event is hosted by the Republic of South Africa with support from the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), and marks the first time the Congress will be held on African soil since its inception in 1926. Deputy President of South Africa, Cycril Ramaposa, Prince Laurent of Belgium, Special Ambassador to FAO for Forests and the Environment, and Nkosazana Dlamini-Zuma, Chairperson of the African Union Commission, are among speakers who will open the Congress.

 

At the Congress, FAO Director-General José Graziano da Silva will launch FAO’s latest Global Forest Resources Assessment, which reveals how the world’s forests have changed over the last 25 years and provides the latest information on the state of sustainable forest management.

The Congress outcome, Vision 2050, is set to strengthen the role of forests and forestry in sustainable development and pave the road to a new climate change agreement at the UNFCCC COP21 in Paris in December.

“RECOFTC is at the World Forestry Congress to ensure that the voices, concerns and solutions of local people are heard by the world’s forest decision-makers,” said Tint Lwin Thaung, Executive Director of RECOFTC – The Center for People and Forests, "While forestry stakeholders agree on the need for sustainable forest management, how to achieve it continues to be debated. We must keep in mind that globally, 350 million of the world’s poorest people depend almost entirely on forests for their subsistence and survival, and 1.6 billion people depend on them to some extent. These staggering numbers cannot be ignored. Rural people who live in forests are the ones who know the forests best and have been effectively managing their forests for decades. Thus there are already 1.6 billion potential effective sustainable forest managers in place. These people are the essential drivers of change in sustainable forest management, capable of making sustainable forest management effective if they are  included in forest decision-making.”

 

RECOFTC’s delegation to the World Forestry Congress includes six forest smallholders, community forest members and indigenous peoples from Asia, who were elected as representatives for the region by participants in the Pre-World Forestry Congress regional meeting in Asia, held in Bangkok in July 2015. The delegation are involved in more than 25 Congress activities, including a RECOFTC-led Side Event where Congress participants will hear first-hand from forest smallholders, community forest members and indigenous peoples themselves on what it is like from their perspectives to deliver on sustainable forest management on the ground in forests in Asia. The side event, titled I am the Forest, will be held Tuesday, 8 September, 18.15-19.30pm in Room 11 CDE in Durban. For more information on RECOFTC’s activities at the XIV World Forestry Congress, see http://www.recoftc.org/events/recoftc-wfc2015

 

To schedule interviews with RECOFTC’s delegation members, or for further information, contact:

In Bangkok: Mr. Jeph Oro, Communication Officer, RECOFTC, +66 (0)80 897 2125 jephraim.oro@recoftc.org (English)

In Durban: Ms. Caroline Liou, Communication Manager, RECOFTC, mobile +66 (0)86 067 3228  caroline.liou@recoftc.org (English)

 

Notes to editors:

For more information on The XIV World Forestry Congress, see www.fao.org/about/meetings/world-forestry-congress/en/ and www.wfc2015.org.za/

Background on people and forests in Asia - Investing in social and human capital is an essential part of investing in natural capital and ensuring a sustainable future: More than 450 million people in Asia and the Pacific are dependent on forests for part of their livelihoods – for food, fuel, fodder and other forest products – as well as for environmental services such as water and microclimate regulation, biodiversity and cultural conservation. Despite many positive developments, these forests are still subject to wide-scale degradation and conversion, and are becoming fragmented within increasingly diverse and intensively used landscapes. This often creates negative impacts for local people, particularly the poor and excluded, as well as on national and global issues such as climate change.

It is thus essential to enable the rural poor to convert natural capital to other forms of capital in a sustainable way. Empowering local communities by investing in tenure rights and appropriate regulatory and supporting frameworks to achieve sustainable forest management is essential. 

Community forestry and related community-based forest landscape management has proven to be an effective approach for reducing forest loss and degradation and improving forest conservation and restoration. It is a powerful approach for improving the rights, governance and fairer access to benefits of local people and smallholders and consequently, their livelihoods and food security. There is increasing national policy support for this approach in many forested countries in the Asia and the Pacific region, and growing interest in more sustainable forest management by national entities and international agencies. For more information, see www.recoftc.org.

 

Views : 11085

08 Sep 2015