ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปเว็บไซต์ thaingo.org จะขึ้นค่าประกาศรับสมัครงานเป็น 200 บาทรวมค่าจัดส่งใบเสร็จ

From October 1, 2016 the advertising service fee on the website ThaiNGO.org will be charged for 200 Bath per post(not per job). This service fee is includes sending a receipt to your Organization.

read more

กิจกรรมอาสาสมัคร read more Post Resume

ผู้ช่วยโครงการ
Duration : 11 / 01 / 2017 to 27 / 01 / 2017
Date : 11 Jan 2017
YOUTH ACTIVISM VOLUNTEER
Duration : 16 / 01 / 2017 to 30 / 06 / 2017
Date : 19 Dec 2016
Fundraising and Grants Manager
Duration : 08 / 12 / 2016 to 21 / 12 / 2016
Date : 08 Dec 2016
Volunteer Physiotherapist
Duration : 19 / 10 / 2016 to 30 / 11 / 2016
Date : 19 Oct 2016
Volunteer Nurse
Duration : 19 / 10 / 2016 to 30 / 11 / 2016
Date : 19 Oct 2016
Volunteer Midwife (MCH)
Duration : 19 / 10 / 2016 to 30 / 11 / 2016
Date : 19 Oct 2016
Volunteer Medical Doctor
Duration : 19 / 10 / 2016 to 30 / 11 / 2016
Date : 19 Oct 2016
Asia Fair Trade Summit 2016 Volunteer Staff (WFTO-Asia)
Duration : 18 / 10 / 2016 to 22 / 10 / 2016
Date : 15 Aug 2016
อยากเป็นอาสาสมัคร
Duration : 01 / 08 / 2016 to 07 / 08 / 2016
Date : 05 Aug 2016

งานแวดวงเอ็นจีโอ read more Post Resume

รับสมัครด่วน หลายอัตรา

Organize : มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
Date : 23 Mar 2017
Organize : 78

Documentation of IMPACT project’s intervention to strengthen child protection mechanism in Mae Sot, Tak Province

Organize : Save the Children International
Date : 23 Mar 2017
Organize : 93

Communication Officer (Thai national only)

Organize : Right To Play Thailand Foundation
Date : 23 Mar 2017
Organize : 91

International Finance Officer, Myanmar

Organize : International Commission of Jurists (ICJ)
Date : 23 Mar 2017
Organize : 55

ที่ปรึกษำเพื่อดำเนินกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล

Organize : สำนักงำนคำทอลิกสงเครำะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)
Date : 23 Mar 2017
Organize : 51

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน หรือบุคคลทั่วไป ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการชั่วคราว

Organize : สำนักงำนคำทอลิกสงเครำะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)
Date : 23 Mar 2017
Organize : 52

Supply Chain Solution Specialist (Urgently Required)

Organize : The Border Consortium (TBC)
Date : 22 Mar 2017
Organize : 124

Vacancy – UNODC

Organize : UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific
Date : 22 Mar 2017
Organize : 393

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

: มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

: 02-3144112-3, 02-3183959

: 02-7181850

: webmaster@thaingo.org

: www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

: webmaster@thaingo.org

Login